Ofgem ac Ewrop

This page is available in English.

Cefnogwn y weledigaeth o farchnad ynni Ewropeaidd gystadleuol, sicr a chynaliadwy sy'n dod â chyflenwadau ynni fforddiadwy a sicr i ddefnyddwyr.

Rydym yn gweithio o fewn sefydliadau Rheoleiddwyr Ewropeaidd (CEER ac ACER) i ddatblygu gofynion fframwaith rheoleiddiol cynhwysfawr ar gyfer cystadleuaeth a buddsoddiad  rhyngwladol. 

 

Pam fod datblygiadau Ewropeaidd yn cyfrif?

  • Rydym wedi cysylltu'n ffisegol gydag Ewrop drwy bibelli a gwifrau dan y môr gan olygu fod prisiau ynni Ewropeaidd yn cael dylanwad sylweddol yma.
  • Yn gyfreithiol, rydym yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth a pholisïau'r Undeb Ewropeaidd sydd ag effaith cynyddol ar ddefnyddwyr a marchnadoedd yn Ewrop.
  • Byddai creu marchnadoedd nwy a thrydan Ewropeaidd tryloyw, integredig a mwy rhydd yn cyfrannu at lefelau uwch o gystadleuaeth, gan felly ostwng prisiau ynni i ddefnyddwyr. Byddai hefyd yn arwain at arallgyfeirio cyflenwad, cynyddu sicrwydd cyflenwad a chyfrannu at ddarpariaeth sefydlog o nwy a thrydan i ddefnyddwyr Prydain.
  • Caiff datblygiadau allweddol mewn polisi amgylcheddol yn ymwneud ag ynni eu gyrru'n gynyddol ar lefel Ewropeaidd.

 

Y ffordd y mae Ofgem yn gweithio drwy ACER a CEER

ACER

Rydym yn aelod o ACER (Asiantaeth Cydweithredu Rheoleiddwyr Ewropeaidd), corff yr Undeb Ewropeaidd a sefydlwyd dan y Trydydd Pecyn Ynni. Cenhadaeth ACER yw meithrin cydweithrediad ymysg rheoleiddwyr ynni Prydain a sicrhau integreiddio marchnad a chydgordio fframweithiau rheoleiddiol.

Daeth yr Asiantaeth yn llawn weithredol ym Mawrth 2011. Mae ei bencadlys yn Ljubljana, Slovenia. Yr Arglwydd Mogg yw Cadeirydd presennol Bwrdd Rheoleiddwyr ACER.

Rydym yn cymryd rhan weithgar yn ACER ac yn helpu i lunio rheolau sy'n clymu. I wneud hyn, mae  timoedd o fewn Marchnadoedd a SG&G (nwy a thrydan) yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgorau a thasgluoedd yn ACER lle maent yn rhoi mewnbwn ac yn arwain ar ddatblygiadau polisi.

Mae 4 gweithgor ACER:

  • Gweithgor Trydan
  • Gweithgor Nwy
  • Gweithgor Integriti a Thryloywder marchnad
  • Gweithgor Gweithredu a Monitro

CEER

Rydym yn aelod o CEER (Cyngor Rheoleiddwyr Ynni Ewropeaidd), sefydliad Ewropeaidd dim-er-elw a sefydlwyd yn 2000 ym Mrwsel. Daw CEER ynghyd â rheoleiddwyr ynni cenedlaethol annibynnol o aelod wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd ac o wledydd yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA). Yr Arglwydd Mogg yw Llywydd CEER ar hyn o bryd.

Mae CEER yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer cyfnewid gwybodaeth a chymorth rhwng rheoleiddwyr ynni cenedlaethol Ewrop.

Mae chwe gweithgor CEER sy'n ategu gwaith ACER ac yn canolbwyntio'n ehangach ar fanwerthu, gridiau deallus a materion effeithiolrwydd ynni.

Rydym yn aelod gweithgar o CEER. Martin Crouch (Partner) yw Cadeirydd cyfredol y Gweithgor Trydan. Andrew Burgess (Partner Cyswllt, SG&G) yw cyd-gadeirydd presennol y Grŵp Cydlynu Gridiau Deallus. James Luger (Uwch Reolwr, Datblygu Cynaliadwy) yw cyd-gadeirydd cyfredol y Tasglu Datblygu Cynaliadwy. Mae cydweithwyr o wahanol dimau polisi ym Marchnadoedd, SG&G a Datblygu Cynaliadwy yn mynychu cyfarfodydd yn CEER yn rheolaidd.

Ymwreiddio materion yr Undeb Ewropeaidd

Cafodd  materion Ewropeaidd eu hymwreiddio ar draws y sefydliad gyda pholisi'n cael ei ddatblygu ar lefel ddomestig ac Ewropeaidd. Mae hyn yn adlewyrchu pwysigrwydd y dimensiwn Ewropeaidd i'n gwaith. Mae staff ym mhob tîm sy'n ymroddedig i ddylanwadu ar bolisi Ewropeaidd er budd defnyddwyr ynni yn y Deyrnas Unedig a sicrhau'r fargen orau ar gyfer holl ddefnyddwyr Ewropeaidd ar lefel yr Undeb Ewropeaidd.