Newid eich cyflenwr ynni

This page is available in English.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes, gall newid cyflenwr ynni neu agor cyfrif newydd cyn gynted â'ch bod yn symud i safle newydd gael effaith fawr ar dorri eich biliau.

Beth bynnag yw'ch busnes, bydd yr awgrymiadau a'r cynghorion dilynol yn eich helpu wrth gymharu delio a newid i gyflenwr newydd.

Siarad gyda chyflenwyr

Gofynnwch i'ch cyflenwr eich hun os oes ganddynt gynigion gwell. Bydd hyn yn rhoi rhywbeth i chi ei ddefnyddio fel meincnod pan fyddwch yn edrych ar ddeliau eraill.  Os ydych yn defnyddio ynni ar dariff diofyn - neu dybiedig – mae'n oblygiad ar eich cyflenwr i gymryd pob cam rhesymol i ddweud wrthych am y contractau eraill sydd ar gael a sut y gallwch gael gwybodaeth arnynt.

Gwirio eich mesurydd

Bydd cymryd darlleniadau mesurydd yn rheolaidd yn helpu i gael llun o'ch defnydd dros gyfnod. Efallai y bydd angen i chi wybod faint o ynni a ddefnyddiwch fel y gall cyflenwyr eraill roi dyfynbris i chi.

Mae gan eich mesurydd rifau cofrestru unigryw; MPAN (rhif gweinyddu pwynt mesurydd ar gyfer mesuryddion trydan) a MPRN (rhif cyfeirnod pwynt mesurydd ar gyfer mesuryddion nwy). Rhowch hyn i'ch cyflenwr newydd. Cânt eu dangos ar eich mesurydd, yn ogystal ag ar eich bil.

Gwybod beth sydd yn eich contract

Dylech wneud yn siŵr yn gwybod beth yw telerau eich contract presennol.

Er enghraifft, pa mor hir cyn y daw'ch contract presennol i ben y gallwch chi ddweud wrth eich cyflenwr eich bod eisiau newid? Dim ond ar rai adegau y bydd llawer o gontractau yn caniatáu i chi wneud hyn.

Pan fyddwch yn siarad gyda chyflenwr sy'n cystadlu, gofynnwch iddynt esbonio telerau ac amodau eu dêl fel y gallwch wneud yn siŵr eich bod yn eu deall yn llawn cyn llofnodi.

 

Nid yw'r rhan fwyaf o ddeliau busnes yn cynnig cyfnod oeri (dyma'r opsiwn o ganslo contract o fewn nifer benodol o ddyddiau ar ôl ei gytuno). Mae hyn yn cynnwys pan fyddwch wedi cytuno i'r contract dros y ffôn. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn hollol hapus gyda'r holl delerau ac amodau cyn cytuno iddo.

Mae mwy o wybodaeth ar gontractau ynni ar gyfer defnyddwyr busnes ar gael yn ein dalen ffeithiau.

Beth i'w wirio pan yn defnyddio brocer

Mae rhai busnesau' n dewis defnyddio broceriaid i'w helpu i gymharu eu deliau cyfredol gyda deliau cyflenwyr eraill.

Os penderfynwch ddefnyddio brocer, gofynnwch iddynt:

pa gyflenwyr y maent yn eu cynrychioli (fel y byddwch yn gwybod os byddant yn cymharu'r farchnad i gyd i chi)
sut y telir am eu gwasanaeth (er enghraifft, a gaiff ei gomisiwn ei gynnwys yn y prisiau a ddyfynnir i chi neu a fyddant yn cynnwys ffi unwaith yn unig?)

Os oes gennych unrhyw bryderon am waith brocer, gallwch siarad gyda'ch adran safonau masnach lleol. Ynghyd â'r Swyddfa Masnachu Teg, mae gan eich adran safonau masnachu teg leol bwerau gorfodaeth a all fod yn weithredol i rai mathau o wybodaeth a chyfathrebu camarweiniol.

A all cyflenwyr wrthwynebu eich bod yn newid?

Gall eich cyflenwr presennol wrthwynebu eich bod yn newid, ond dim ond mewn amgylchiadau penodol, a gaiff eu nodi yn eich contract.

Mae rhai rhesymau nodweddiadol yn cynnwys:

os ydych mewn dyled i'ch cyflenwr
os ydych yn dal i gael eich rhwymo gan eich contract, oherwydd eich bod ar gontract cyfnod sefydlog ac nad yw'r cyfnod wedi dod i ben.

 Ond ni all eich cyflenwr wrthwynebu os:

nad ydych llofnodi  unrhyw gontract oherwydd eich bod ar gontract tybiedig
y daeth eich contract i ben ac nid ydych wedi'i rhwymo gan ei delerau.

Os yw'ch cyflenwr presennol yn gwrthwynebu eich bod yn newid, maent dan oblygiadau trwydded i ddweud hyn wrthych cyn gynted ag sydd modd. Mae'n rhaid iddynt hefyd ddweud wrthych:

y rheswm pam eu bod wedi gwrthwynebu
sut y gallwch ddatrys hyn os credwch fod gennych achos

Fe wnaethom gyhoeddi llythyr agored ym mis Tachwedd 2011 yn atgoffa cyflenwyr am eu goblygiadau trwydded. Mae rhai enghreifftiau o arfer da yn ein ymgynghoriad  ar yr Adolygiad o'r Farchnad Fanwerthu: Cynigion annomestig, yn Atodiad 2, tudalen 49).