Members of GEMA

This page is available in English.

David Gray

David Gray

Cadeirydd

Daeth David Gray yn Gadeirydd Ofgem ym mis Hydref 2013.

Mae gan David brofiad helaeth yn y sector ynni, gan gynnwys rolau cynghori yn ystod cyfnodau preifateiddio cychwynnol Nwy Prydain, a'r sector trydan. Mae David wedi treulio 30 mlynedd yn gweithio mewn marchnadoedd ariannol, gyda HSBC yn bennaf, a rhwng 2003 a 2007 bu'n Rheolwr Gyfarwyddwr Rhwydweithiau i Ofgem ac yn aelod gweithredol o'r Awdurdod.

Ar ôl gadael Ofgem bu'n aelod o banel a oedd yn cynghori'r Adran Drafnidiaeth ar reoleiddio economaidd meysydd awyr, ac aeth ymlaen wedyn i arwain adolygiad o Ofwat ar ran DEFRA a Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn aelod cyfredol o'r Awdurdod Hedfan Sifil.

Dermot Nolan

Prif Swyddog Gweithredol

Ymunodd Dermot â ni fel Prif Swyddog Gweithredol ym mis Mawrth 2014. Mae ganddo brofiad arwain helaeth ym maes rheoleiddio ynni, cystadleuaeth yn y farchnad a diogelu buddiannau defnyddwyr ac yn fwy diweddar fe'i penodwyd yn Gomisiynydd y Comisiwn Rheoleiddio Ynni yn Iwerddon o fis Mai 2008 ac yn Gadeirydd ers mis Mai 2011. Cyn hyn, bu'n Uwch Gynghorydd Economaidd yn y Comisiwn ar gyfer Rheoleiddio Cysylltiadau ac yn rheolwr yr is-adran uno ar gyfer Awdurdod Cystadlu Iwerddon. Mae'n raddedig o Goleg y Drindod, Dulyn, a pharhaodd â'i astudiaethau yn Yale lle yr enillodd radd doethur mewn Economeg. Mae wedi darlithio ym Mhrifysgol Llundain, gan arbenigo ym meysydd strwythurau'r farchnad a pherfformiad cadarn.

Andrew Wright

Cyfarwyddwr Cyllid y Grŵp

Ymunodd Andrew â ni ym mis Ionawr 2008 ac mae ganddo fwy na 25 mlynedd o brofiad yn y sector nwy a thrydan, yn fwy diweddar yn UBS lle roedd yn uwch ddadansoddwr ymchwil ecwiti yn ymdrin â chyfleustodau'r DU. Am fwy na phum mlynedd bu'n arwain yr is-adran Marchnadoedd, gan ddod yn Brif Weithredwr dros dro ym mis Mehefin 2013 ac yn Gyfarwyddwr Cyllid y Grŵp ym mis Ebrill 2014.

Cyn hyn, bu Andrew yn Bennaeth Gwasanaeth Ymchwil Cyfleustodau Ewropeaidd yn Cazenove & Co ac yn Ddadansoddwr Trydan a Nwy y DU yn Merrill Lynch (Smith Newcourt gynt). Cyn gweithio yn Llundain, bu Andrew yn gweithio yn y diwydiant trydan wrth iddo gael ei breifateiddio, gan dreulio chwe blynedd gyda Manweb, y cwmni trydan rhanbarthol, mewn amrywiaeth o rolau rheoli a strategol.

Yn gynharach yn ei yrfa, bu Andrew yn gweithio fel ymgynghorydd yn Caminus Energy ac fel aelod ymchwil cyswllt yng Ngrŵp Ymchwil Ynni, Prifysgol Caergrawnt.

Kevin Lough

Kevin Lough

Aelod anweithredol o GEMA

Mae Keith Lough yn un o gyfarwyddwyr anweithredol yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan.

Mae ganddo brofiad helaeth yn y sector adnoddau naturiol a'r sector ynni mewn rolau cyllid ac arwain, gan gynnwys cyfnod fel Cyfarwyddwr Cyllid i British Energy. Mae hefyd yn dal Cyfarwyddiaethau Anweithredol mewn cwmnïau sydd â diddordeb mewn cloddio a dehongli data geoffisegol i'r diwydiant olew a nwy. Mae'n Gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig.

Paul Grout

Professor Paul Grout

Aelod anweithredol o GEMA

Mae Paul Grout yn un o gyfarwyddwyr anweithredol yr Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan. Fel athro cadeiriol mewn Economi Wleidyddol ym Mhrifysgol Bryste, Paul oedd cyfarwyddwr sylfaenol CMPO - y Ganolfan ar gyfer Trefn y Farchnad a Gwasanaethau'r Cyhoedd; mae'n aelod o'r Pwyllgor Gweithredol, y Cyngor ac yn ymddiriedolwr y Gymdeithas Economaidd Frenhinol a'r Cymrawd Ymchwil Tinbergen cyntaf yn Swyddfa'r Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd.

Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar bolisi rheoleiddio a chystadlu, wedi cynghori llawer o adrannau llywodraeth y DU a rhai rhyngwladol a chyrff cyhoeddus ar faterion rheoleiddiol a bu'n gynghorydd i Bwyllgor Materion Economaidd Tŷ'r Arglwyddi ac yn aelod o Dasglu Cydffederasiwn Diwydiant Prydain.

Christine Farnish

Christine Farnish

Aelod anweithredol o GEMA

Mae Christine yn aelod anweithredol o'r Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan.

Mae ganddi brofiad amrywiol ym maes gwasanaethau rheoleiddio, defnyddwyr ac ariannol. Ar hyn o bryd mae'n un o gyfarwyddwyr anweithredol Byrddau Ofwat ac ABTA ac mae'n cadeirio'r P2PFA, y corff sy'n cynrychioli llwyfannau benthyg cymheiriad  i gymheiriad. Yn flaenorol gwasanaethodd fel cadeirydd Consumer Focus, cyfarwyddwr defnyddwyr yn Oftel a'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Genedlaethol y Cronfeydd Pensiwn a Rheolwr Gyfarwyddwr yn Barclays. Mae hi wedi bod yn gyfarwyddwr anweithredol yn OFT, yr Awdurdod Safonau Hysbysebu a Byrddau ING Direct ac roedd hi'n Gomisiynydd Gwasanaeth Sifil hefyd.

Gwnaeth Christine raddio o Brifysgol Manceinion ac mae ganddi M.Sc mewn Cadwraeth o Goleg Prifysgol Llundain.

Wendy Watson

Wendy Watson

Ysgrifennydd i'r Awdurdod

Daeth Wendy Watson yn Ysgrifennydd y Bwrdd ym mis Ionawr 2017, yn ychwanegol at ei rôl flaenorol yn Ofgem fel Pennaeth Ysgrifenyddiaeth y Panel Penderfyniad a'u Gorfodi, ers mis Medi 2014.

Mae Wendy wedi gweithio ym maes llywodraeth ganolog am y rhan fwyaf o'i gyrfa, yn yr Adran dros Dd iwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a'r Adran Addysg a Sgiliau, yn ogystal â secondiad dwy flynedd fel Dirprwy Bennaeth Datblygu Strategol yn y British Film Institute.

Roedd hi'n Ysgrifennydd Preifat i ddau weinidog o'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ac roedd hi'n arwain ar sawl maes polisi allweddol yn cynnwys yr Adolygiad Cyfathrebu a Darlledu Gwasanaeth Cyhoeddus.

David Ashbourne

David Ashbourne

Cynghorydd Cyfreithiol i'r Awdurdod

Symudodd David i Is-adran ein Rhwydwaith yn 2004 fel Cyfarwyddwr Cyfreithiol, ac ef bellach yw Pennaeth y Proffesiwn Cyfreithiol.

Ymunodd David â ni ym mis Hydref 2003 fel uwch gyfreithiwr. Dechreuodd ei yrfa ym meysydd tai a'r amgylchedd, gan reoli prosiectau adfywio mawr yng nghanol y ddinas. Symudodd i'r sector ynni gan ymuno â Rhanbarth De-ddwyrain Lloegr Nwy Prydain, gan symud ymlaen i rôl cyfreithiwr rhanbarthol. Ymunodd ag Is-adran Cludo Nwy cyn y Cod Rhwydwaith i Nwy Prydain ac fe'i penodwyd wedyn yn Bennaeth Tîm Cyfreithiol Canolog Transco yn 1994.

Bu'n gysylltiedig â datblygu'r Cod Rhwydwaith, Ymchwiliad MMC, Dadgyfuno Centrica a ffurfio Lattice wedyn ar ôl dadgyfuno Transco oddi wrth Nwy Prydain. Sefydlodd y swyddogaeth gydymffurfio reoleiddiol yn Transco a bu'n gysylltiedig â gwahanu'r busnes mesuryddion.