Ôl-filio ynni: Eich hawliau

This page is available in English.

Beth yw 'ôl-filio'?

Ôl-fil yw bil 'dal i fyny' a anfonir gan eich cyflenwr nwy neu drydan pan fydd y tâl a godwyd arnoch am eich defnydd o ynni yn anghywir. Gall ôl-filiau fod am unrhyw swm ond mae egwyddorion ar waith sy'n pennu pryd a pha mor bell yn ôl y gall eich cyflenwr godi tâl arnoch.  

Beth yw egwyddor ôl-filio?

Yn syml, os mai eich cyflenwr sydd ar fai, ni fydd yn ceisio taliad ychwanegol am ynni heb ei filio a ddefnyddiwyd fwy na 12 mis cyn i'r gwall gael ei nodi ac i fil cywir gael ei gyflwyno.

Pryd mae egwyddor ôl-filio'n berthnasol?

Ystyrir pob cais yn unigol; fodd bynnag, gall y terfyn o 12 mis am ôl-filio fod yn berthnasol yn yr enghreifftiau hyn pan fydd eich cyflenwr wedi:

  • Methu â'ch bilio o gwbl a'ch bod wedi gofyn iddo anfon biliau atoch
  • Eich bilio gan ddefnyddio darlleniadau mesurydd amcangyfrifedig yn hytrach na rhai gwirioneddol a ddarparwyd gennych chi neu gan ddarllenydd mesurydd
  • Eich bilio'n anghywir drwy gymysgu darlleniadau mesurydd, a methu â defnyddio gwybodaeth sydd ar gael i gywiro hyn
  • Methu â gwneud dim am ymholiad neu nam a godwyd gennych o ran eich cyfrif neu eich mesurydd ac o ganlyniad wedi gadael i ddyled fawr gronni ar eich cyfrif
  • Methu ag ailasesu trefniant talu (e.e. Debyd Uniongyrchol) o fewn 15 mis, neu wedi methu ag ailasesu yn seiliedig ar amcangyfrif rhesymol. 

Efallai na fydd egwyddor ôl-filio'n berthnasol os ydych chi:

  • Wedi bod yn defnyddio nwy neu drydan ond heb wneud unrhyw ymdrech i gysylltu â'r cyflenwr i drefnu taliad. Mae hyn yn cynnwys symud i mewn i eiddo a pheidio â gwneud unrhyw ymdrech i hysbysu cyflenwr eich bod yn denant newydd neu'n berchennog tŷ
  • Wedi osgoi talu'n fwriadol
  • Wedi methu â chydweithredu ag ymdrechion i gael darlleniadau mesurydd neu ddatrys ymholiadau gan y cyflenwr. Mae hyn yn cynnwys methu â chaniatáu mynediad i'r eiddo neu fethu ag ymateb i geisiadau am fanylion mesurydd neu ddarlleniadau mesurydd.

Mesurau diogelwch Ofgem

Ers 2007, mae Ofgem wedi sicrhau ymrwymiad gan gyflenwyr ynni domestig i roi’r gorau i ôl-filio cwsmeriaid am ynni a chafodd ei ddefnyddio dros 12 mis yn ôl, os mai’r cyflenwr oedd ar fai am beidio â danfon fil neu am filio yn anghywir.

Mae rhai cyflenwyr ynni wedi datblygu eu polisïau eu hunain i adlewyrchu’r ymrwymiad. Mae eraill sydd yn aelodau o’r gorfforaeth masnach ar gyfer cyflenwyr ynni, Energy UK, wedi datblygu cod ymarfer gwirfoddol ar y cyd (Energy UK Code of Practice for Accurate Bills) i sicrhau na fod eu cwsmeriaid domestig yn dioddef yn ariannol o ganlyniad i gamgymeriadau bilio ble mae’r cyflenwr ar fai.

Os nad yw eich cyflenwr yn rhoi egwyddor ôl-filio ar waith

Os yw eich cyflenwr wedi dweud nad yw egwyddor ôl-filio na Chod Ynni'r DU yn gymwys, ac rydych yn anfodlon ar ei benderfyniad, dylech roi gwybod i'r cyflenwr yn gyntaf ac yna dilyn ei broses gwyno.Mae'n rhaid i bob cyflenwr fod â gweithdrefn ymdrin â chwynion.

Ceir rhagor o wybodaeth am y broses yn Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr trydan neu nwy.

Cael help

Mae llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn gallu rhoi help a chyngor ar faterion yn ymwneud ag ynni os ydych yn cael trafferth.

Rhagor o ganllawiau ynni Ofgem