Ôl-filio ynni: Eich hawliau

This page is available in English.

Beth yw 'ôl-filio'?

Ôl-fil yw bil 'dal i fyny' a anfonir gan eich cyflenwr nwy neu drydan pan fydd y tâl a godwyd arnoch am eich defnydd o ynni yn anghywir. Gall ôl-filiau fod ar gyfer unrhyw swm, ond rydym wedi gosod rheolau sy'n diffinio pryd y gall cyflenwr godi tâl arnoch, ac atal ôl-filio y tu hwnt i 12 mis.

Beth yw rheolau ôl-filio a phryd maen nhw'n berthnasol?

Yn syml, ni all cyflenwr geisio taliad ychwanegol am ynni heb ei filio a ddefnyddiwyd fwy na 12 mis cyn i'r gwall gael ei nodi ac i fil cywir gael ei gyflwyno. 

Efallai na fydd y diogelwch yn gymwys os byddwch wedi ymddwyn yn lletchwith neu'n afresymol sy'n rhwystro'r cyflenwr rhag eich bilio'n gywir. Er enghraifft, drwy rwystro'r cyflenwr yn gorfforol fwy nag unwaith rhag cymryd darlleniad mesurydd yn eich eiddo, neu os byddwch wedi dwyn nwy neu drydan.

Er mwyn helpu eich cyflenwr i anfon biliau cywir atoch, argymhellwn eich bod yn darparu darlleniadau mesurydd iddo yn rheolaidd, ac yn rhoi gwybod iddo pryd rydych yn symud i mewn ac allan o eiddo. Ond os nad ydych yn ymateb i geisiadau am fanylion mesurydd neu ddarlleniadau mesurydd gan eich cyflenwr nid ydym yn disgwyl y bydd hyn yn golygu eich bod yn ymddwyn yn lletchwith neu'n afresymol.

Sut y cewch eich diogelu

Ni all eich cyflenwr ofyn am daliad am ynni heb ei filio a ddefnyddiwyd fwy na 12 mis yn ôl, os na chodwyd y tâl cywir am y defnydd hwn o'r blaen.  Rhaid i gyflenwyr nodi'r mesurau diogelu hyn yn glir yn eu telerau ac amodau.

Mae ein rheolau ôl-filio yn gymwys i gwsmeriaid domestig a microfusnesau. Daw'r mesurau diogelu ar gyfer defnyddwyr microfusnesau i rym ym mis Tachwedd 2018.

Os ydych yn credu nad yw eich cyflenwr yn rhoi rheolau ôl-filio ar waith

Os ydych yn credu y dylai eich cyflenwr fod wedi rhoi rheolau ôl-filio ar waith ac nid yw wedi gwneud hynny, dylech ddweud wrtho yn gyntaf a dilyn ei broses gwyno. Mae'n rhaid i bob cyflenwr gael gweithdrefn ymdrin â chwynion. Ceir rhagor o wybodaeth am y broses yn Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr trydan neu nwy.

Cael help

Mae llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr yn gallu rhoi help a chyngor ar faterion yn ymwneud ag ynni os byddwch yn cael trafferth.

Rhagor o ganllawiau ynni Ofgem