Hyrwyddo cynaliadwyedd

This page is available in English.

Wrth hyrwyddo cynaliadwyedd, ein prif amcan yw gofalu am fuddiannau defnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr ac, yn fwy cyffredinol, gyfrannu at sicrhau datblygu cynaliadwy wrth nodi canllawiau'r llywodraeth ar faterion cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae gan gwmnïau ynni rôl hanfodol wrth hwyluso symud at economi carbon isel. Mae ein gwaith ar hyrwyddo cynaliadwyedd yn cynnwys cynlluniau i:

  • ddiogelu defnyddwyr bregus
  • hyrwyddo arbed ynni ac ymateb ochr alw
  • cefnogi gwelliannau ym mhob agwedd o'r amgylchedd.

Mae targedau'r Undeb Ewropeaidd a'r Deyrnas Unedig ar gyfer gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr a chynyddu pŵer adnewyddadwy yn rhoi'r cyfeiriad polisi cyffredinol i'r sector ynni. Gyda hyn yn ein llywio, rydym yn canolbwyntio ar yr heriau sy'n wynebu'r cwmnïau trawsyrru a dosbarthu a reoleiddiwn.

Er enghraifft, fel rhan o'r dull rheoli prisiau dosbarthu trydan cyfredol sy'n rhedeg hyd 31 Mawrth 2015, fe wnaethom sefydlu'r Gronfa Rhwydwaith Carbon Isel. Mae hyn yn rhoi cefnogaeth ar gyfer prosiectau Gweithredwyr Rhwydwaith Dosbarthu i brofi ffyrdd i drin yr heriau a wynebant wrth symud i economi carbon isel.

Yn yr un modd, fel rhan o RIIO, byddwn yn cyflwyno Cystadlaethau Arloesedd Rhwydwaith blynyddol ar gyfer trawsyrru trydan (£30m y flwyddyn) a thrawsyrru a dosbarthu nwy (£20m y flwyddyn) iddynt drin yr heriau sy'n eu hwynebu wrth symud at economi carbon isel.

Ymhellach, dros y flwyddyn i ddod, byddwn yn parhau i ddatblygu ein Rhaglen Marchnadoedd Mwy Deallus, a'n hymagwedd ar gridiau deallus.

Rydym yn monitro cynnydd ar ystod o ddangosyddion datblygu cynaliadwy, megis allyriadau carbon, y gallwch eu gweld yn:

Adroddiadau ar gynaliadwyedd: cymhwyso data rhyngweithiol