Hybu gwerth am arian

This page is available in English.

Nod canolog ein polisi ynni yw darparu system ynni fforddiadwy, ddiogel a chynaliadwy. Mae hyn yn cefnogi ein prif amcan, sef diogelu buddiannau defnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol.

Un o'r heriau mwyaf yn nhermau fforddiadwyedd yw'r ffaith fod tueddiadau cost, a fu'n gostwng yn ystod y 1980au a'r 1990au, yn awr yn cynyddu ym mhob rhan o'r gadwyn gyflenwi. Mae hyn yn effeithio ar bob defnyddiwr ynni, o'r lleiaf i'r mwyaf, domestig a busnes.

Yn unol â'n cylch gorchwyl, anelwn sicrhau fod y prisiau y mae defnyddwyr yn eu talu yn rhoi gwerth am arian. Cyflawnwn hyn drwy osod mesurau rheoli refeniw a chymhellion ar gyfer y cwmnïau ynni a thrwy oruchwylio a datblygu'r marchnadoedd cyfanwerthu a manwerthu.

Daeth mesurau rheoli prisiau newydd ar gyfer y rhwydweithiau a thrawsyrru dosbarthu nwy i rym yn Ebrill 2013 a chawsant eu cynllunio i gadw'r pwysau ar y cwmnïau rhwydwaith i sicrhau gwerth am arian.

Yn ychwanegol, mae nifer o brosiectau allweddol ar gyfer 2013-2014 yn canolbwyntio ar ddarparu dewisiadau symlach i ddefnyddwyr, gyda gwybodaeth gliriach am gynnyrch, prisiau a'r arbedion sydd ar gael, yn ogystal â thriniaeth decach ym mhob cyswllt rhwng cyflenwyr a'u cwsmeriaid. Rydym yn adolygu'r marchnadoedd manwerthu a hefyd y marchnadoedd cyfanwerthu gyda'r nod o hyrwyddo cystadleuaeth a gwahardd llurgunio'r farchnad.