Help gyda chysylltiadau nwy newydd: Gostyngiad Tlodi Tanwydd

Os nad ydych yn cael cyflenwad nwy o'r prif gyflenwad eisoes, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael arian tuag at gost cysylltiad nwy drwy'r cynllun Gostyngiad Tlodi Tanwydd.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y cynllun Gostyngiad Tlodi Tanwydd?

Gallech fod yn gymwys i gael arian tuag at gost eich cysylltiad nwy os ydych yn bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

  • Yn byw yn yr 20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn y DU. Caiff hwn ei fesur drwy ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog (IMD) y Llywodraeth, wrth fesur yn yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Lefel Is (a elwir hefyd yn LOSA'). Ceir diffiniad ar wahân i'r IMD yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, fodd bynnag mae pob mynegai yn seiliedig ar yr un egwyddorion. Gellir nodi a mesur incwm, cyflogaeth, addysg ac iechyd, a gellir defnyddio hwn wedyn i roi cyfrifiad cyffredinol o amddifadedd a ddefnyddir i roi lefel o amddifadedd i'r ardal.
  • Yn gymwys ar gyfer mesurau o dan gynllun Warm Front (Lloegr), Nyth (Cymru) neu'r Energy Assistance Package (Yr Alban)
  • Yn rhan o'r Grŵp Blaenoriaeth (cartrefi incwm isel a phobl sydd dros 70 mlwydd oed) ar gyfer mesurau o dan y Targed Lleihau Allyriadau Carbon (CERT).
  • Mewn tlodi tanwydd yn ôl diffiniad safonol y llywodraeth - hynny yw, yn gwario mwy na 10% o'ch incwm gwario ar yr holl danwydd a ddefnyddir yn y cartref i gynnal cyfundrefn wresogi foddhaol. 

Sut mae'n gweithio?

Mae'r cynllun hwn yn anelu at alluogi cwsmeriaid domestig sy'n agored i niwed i newid i ddefnyddio nwy naturiol i wresogi eu cartrefi drwy gyfrannu tuag at y gost o gysylltu â rhwydwaith nwy.

Mae'n galluogi cwsmeriaid sy'n agored i niwed i newid i ddewisiadau tanwydd rhatach na thrydan ac olew er mwyn helpu i liniaru tlodi tanwydd. Os bydd mwy o gwsmeriaid yn defnyddio nwy naturiol bydd llai o allyriadau nwyon tŷ gwydr felly bydd hefyd yn cyfrannu at dargedau datblygu cynaliadwy.

Y cynllun:

  • i'w ddefnyddio mewn tai presennol sydd heb gyflenwad nwy ar hyn o bryd
  • yn gweithio mewn partneriaeth â chynlluniau a mentrau'r llywodraeth felly mae arian ar gael tuag at gost y systemau ac offer gwresogi nwy newydd a'u gosod.
  • yn ariannu cysylltiadau â'r rhwydwaith nwy i eiddo unigol yn ogystal â chymunedau fel pentrefi a fflatiau.

Sut i wneud cais

Os credwch y gallech fod yn gymwys, cysylltwch â'r cwmni dosbarthu lleol sydd berchen ar y rhwydweithiau nwy yn eich ardal. 

Gweler: Pwy yw fy ngweithredwr rhwydwaith dosbarthu nwy neu drydan?

Efallai y bydd angen i chi gyfrannu tuag at gost y cysylltiad. Yn y mwyafrif o achosion bydd y gostyngiad yn cwmpasu cost y cysylltiad. Os bydd angen i chi gyfrannu, bydd hyn oherwydd bod cost y gwaith o osod y cysylltiad yn fwy na gwerth yr incwm y bydd y cwmni rhwydwaith yn ei gael o'r cysylltiad yn y dyfodol, ac felly bydd yn rhaid i chi dalu'r gwahaniaeth. 

Sut y caiff y cynllun ei ariannu? 

Daw'r arian ar gyfer talu cost y cysylltiad nwy o lwfansau y mae'r cwmnïau rhwydwaith yn eu cael o'u setliad rheoli pris, a chaiff ei ad-dalu drwy daliadau cludo sy'n rhan o filiau ynni pob un o'u cwsmeriaid. Daw'r arian ar gyfer y gwres canolog nwy a'r gost o'i osod gan y sefydliadau hynny y mae'r cwmnïau rhwydwaith wedi sefydlu partneriaethau gyda hwy.

Cyflwynwyd y cynllun hwn gan y gwasanaeth Rheoli Prisiau Dosbarthu Nwy sy'n pennu'r lwfans y gall cwmni rhwydwaith ei adennill oddi wrth ei gwsmeriaid drwy filiau ynni. Fel rhan o hyn rydym hefyd yn rhoi cymhellion i'r cwmnïau rhwydwaith i fod yn rhan o'r cynllun. Gallant hefyd gael eu gwobrwyo fel rhan o'r cynllun gwobrwyo dewisol. 

Rhagor o ganllawiau ynni Ofgem