Gyda phwy y dylid cysylltu os bydd yn anodd talu biliau ynni

This page is available in English.

Os ydych yn cael trafferth talu eich biliau nwy neu drydan neu os ydych mewn dyled gyda'ch cyflenwr ynni, dylech gysylltu â'ch cyflenwr cyn gynted â phosibl.

Bydd yn cydweithio â chi i gytuno ar gynllun talu y gallwch ei fforddio.

Help gyda biliau ynni a chyllidebu

Gall llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr (agor gwefan arall) gynnig help a chyngor os na allwch gytuno ar gynllun talu gyda'ch cyflenwr neu os nad ydych yn fodlon ar yr opsiynau a roddwyd i chi.

Os ydych o oedran pensiwn, yn anabl, os oes gennych salwch cronig neu'n cael budd-daliadau, gallech fod yn gymwys i gael help ychwanegol i dalu eich biliau ynni.

Gallwch hefyd gael cyngor ar reoli dyledion a chyllidebu drwy'r:

Mae Ofgem yn aelod o Rwydwaith Rheoleiddwyr y DU. Yn ogystal ag ar gyfer gwasanaethau nwy a thrydan, gallwch gael rhagor o gyngor ar yr help ychwanegol sydd ar gael i bobl sy'n agored i niwed mewn perthynas â dŵr, ffonau a thrafnidiaeth gyhoeddus ar wefan Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU (PDF).

Ffyrdd o leihau eich biliau nwy a thrydan

Gall lleihau faint rydych yn ei ddefnyddio a'i dalu am eich nwy a'ch trydan eich helpu i reoli eich biliau yn well neu ad-dalu dyled yn gynt. Dylech ystyried:

  • siopa am gynnig nwy neu drydan gwell a newid tariff neu gyflenwr ynni
  • newid dull talu am eich biliau
  • ymchwilio i grantiau a budd-daliadau i'ch helpu i arbed ar gostau gwresogi ac inswleiddio eich cartref
  • ymchwilio i gynlluniau'r llywodraeth a allai helpu i dalu am welliannau effeithlonrwydd ynni i'ch cartref, fel boeler newydd neu inswleiddio'r to am ddim.

Ceir rhagor o awgrymiadau defnyddiol a chysylltiadau yn ein hadran ar Arbed arian ar eich biliau nwy a thrydan.

Rhagor o ganllawiau ar helpu gyda biliau ynni