Gyda phwy y dylid cysylltu os bydd yn anodd talu biliau ynni

This page is available in English.
1

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch biliau oherwydd coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn deall bod y cyfnod hwn yn peri pryder ac y gallai nifer o bobl wynebu anhawster ariannol. Mae help ar gael.

Mae'r Llywodraeth wedi cytuno ar fesurau brys gyda chyflenwyr i gefnogi cwsmeriaid sy'n defnyddio mesuryddion rhagdalu neu a allai fod yn wynebu problemau ariannol. Mae'n bosibl y caiff yr opsiynau eu hystyried fesul achos:

  • adolygu cynlluniau talu biliau, gan gynnwys cynlluniau ad-dalu dyledion
  • seibiannau talu neu ostyngiadau o ran faint rydych yn ei dalu
  • rhoi mwy o amser i chi dalu
  • arian o gronfeydd caledi i bobl mewn rhai achosion

Ni chaiff unrhyw fesuryddion rhagdalu eu datgysylltu yn ystod y cyfnod hwn.

Ewch i wefan eich cyflenwr neu cysylltwch â nhw i gael cyngor penodol ar eich cyfer.

Os oes gennych fesurydd rhagdalu, darllenwch ganllaw Cyngor ar Bopeth hefyd, am yr hyn y dylech ei wneud os na allwch fforddio i ychwanegu credyd ar eich mesurydd rhagdalu.

Byddwch yn ymwybodol y bydd amseroedd aros hirach na'r arfer o bosibl wrth gysylltu â gwasanaethau cymorth oherwydd y niferoedd uchel o gwsmeriaid sy'n ceisio cael gafael arnynt a/neu brinder staff oherwydd coronafeirws.  Defnyddiwch yr opsiynau ar-lein lle y bo'n bosib, yn cynnwys eu gwefan, ap, cyfeiriad e-bost neu'r cyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn yn sicrhau bod llinellau ffôn yn rhydd ar gyfer achosion brys.

Mwy o wybodaeth am coronafeirws (COVID-19) gan Ofgem

2

Help gyda biliau ynni a chyllidebu

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch biliau nwy neu drydan neu os ydych mewn dyled, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni cyn gynted â phosibl. Bydd yn rhaid iddynt gydweithio â chi i gytuno ar gynllun talu y gallwch ei fforddio.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gallech fod yn gymwys i gael help ychwanegol gyda'ch gwasanaethau neu filiau ynni.

Gallwch hefyd gael cyngor a chymorth ar reoli dyledion a chyllidebu drwy:

Gall Cyngor ar Bopeth hefyd eich helpu os na allwch gytuno ar gynllun talu gyda'ch cyflenwr neu os nad ydych yn fodlon ar yr opsiynau a gawsoch. Ewch i wefan llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr (agor gwefan arall) neu ffoniwch:

  • 0808 223 1133 – Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm Ffôn testun: 18001 0808 223 1133 
  • I gael cynghorydd Cymraeg: y ffôn testun ar 18001 0808 223 1144
3

Ffyrdd o leihau eich biliau nwy a thrydan

Gall lleihau faint rydych yn ei ddefnyddio a'i dalu am eich nwy a'ch trydan eich helpu i reoli eich biliau yn well neu ad-dalu dyled yn gynt. Dylech ystyried:

  • siopa am gynnig nwy neu drydan gwell a newid tariff neu gyflenwr ynni
  • newid dull talu am eich biliau
  • ymchwilio i grantiau a budd-daliadau i'ch helpu i arbed ar gostau gwresogi ac inswleiddio eich cartref
  • ymchwilio i gynlluniau'r llywodraeth a allai helpu i dalu am welliannau effeithlonrwydd ynni i'ch cartref, fel boeler newydd neu inswleiddio'r to am ddim.

Ceir rhagor o awgrymiadau defnyddiol a chysylltiadau yn ein hadran ar Arbed arian ar eich biliau nwy a thrydan.

Rhagor o ganllawiau ar helpu gyda biliau ynni

Mae Ofgem yn aelod o Rwydwaith Rheoleiddwyr y DU. Yn ogystal ag ar gyfer gwasanaethau nwy a thrydan, gallwch gael rhagor o gyngor ar yr help ychwanegol sydd ar gael i bobl sy'n agored i niwed mewn perthynas â dŵr, ffonau a thrafnidiaeth gyhoeddus ar wefan Rhwydwaith Rheoleiddwyr y DU (agor gwefan arall).