Gwneud cwyn neu ymholiad

This page is available in English.

Beth ddylwn i wneud os oes gennyf gŵyn neu ymholiad am gwmni ynni?

Os oes gennych gŵyn neu ymholiad am gyflenwr ynni neu weithredydd rhwydwaith, dylech gysylltu'n uniongyrchol â'r cwmni hwnnw yn y lle cyntaf. Pan gysylltwch â hwy, esboniwch y mater a gofyn iddynt ei ddatrys.  Gallwch wneud cwyn drwy e-bost, mewn ysgrifen neu ar y ffôn.

Mae'n ofyniad ar bob cwmni oherwydd safonau llym ar drin cwynion eu bod yn delio'n rhagweithiol gyda chwynion gan ddefnyddwyr busnes micro. Mae ganddynt i gyd weithdrefnau cwynion yn rhoi manylion sut i wneud hyn.

Dylai'r cwmni ynni ymateb a cheisio datrys eich cwyn. Mae angen i chi wedyn benderfynu os credwch fod eu hymateb yn rhesymol ac y bydd yn datrys y broblem sydd ghennych. Os nad yw, dywedwch wrthynt.

Beth os na chaiff y gŵyn ei datrys gan y cwmni ynni?

Os na chafodd y gŵyn ei datrys mewn ffordd yr ydych yn fodlon â hi ac un ai fod wyth wythnos wedi mynd heibio ers y gwnaed y gŵyn, neu ei bod yn cyrraedd sefyllfa o anghytundeb llwyr (lle dywed y cwmni ynni na all wneud mwy i ddatrys y gŵyn, pa bynnag sydd gyntaf), gallwch ofyn i'r Gwasanaethau Ombwdsman: Ynni ymchwilio. Dylai'r cwmni ynni ysgrifennu atoch ar ôl wyth wythnos neu sefyllfa o anghytundeb llwyr i ddweud wrthych sut i wneud hyn.

Pwy yw'r Gwasanaethau Ombwdsman: Ynni a beth allant ei wneud?

Gwasanaethau Ombwdsman: Ynni  (OS:E) yw'r cynllun annibynnol rhad ac am ddim a sefydlwyd i ymchwilio cwynion gan ddefnyddwyr domestig na all y cwmni ynni eu datrys (ar ôl wyth wythnos neu sefyllfa o anghytundeb llwyr). Gall OS:E ofyn i'r cwmni unioni'r broblem, ymddiheuro, esbonio'r hyn a ddigwyddodd, a gwneud dyfarniad ariannol. Mae ei benderfyniadau'n rhwymo'r cwmni ynni ond nid y defnyddiwr.

Pwy all roi cyngor i mi am fy nghwyn neu ateb fy nghwestiynau am nwy a thrydan?

Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth yn wasanaeth a ariannir gan y llywodraeth sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth dros y ffôn ac ar-lein ar amrywiaeth o faterion defnyddwyr, yn cynnwys nwy a thrydan. Yn ogystal â gallu cynnig cyngor diduedd, gall gyfeirio defnyddwyr at gyrff sydd mewn gwell sefyllfa i gynorthwyo.

Gallwch gysylltu â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth ar: 03454 040505

neu ymweld â www.adviceguide.org.uk.

Help arbenigol

Bydd gwasanaeth defnyddwyr Cyngor Ar Bopeth yn atgyfeirio'r holl ddefnyddwyr y mae'n dynodi eu bod yn fregus neu y gallent fod yn fregus, sy'n cael ei bygwth gyda datgysylltu, neu a gafodd eu datgysylltu, i'r uned help ychwanegol yn a drosglwyddwyd i Citizen Advice Service ar1 Ebrill 2014.

Mae mwy o wybodaeth am Citizen Advice Service ar gael ar ei wefan yn www.citizensadvice.org.uk/consumer/energy/energy-supply

Mae ei bwerau'n cynnwys yr hawl i ymchwilio unrhyw gŵyn defnyddwyr am ddatgysylltu gwirioneddol neu fygwth datgysylltu ac ymchwilio cwynion gan ddefnyddwyr bregus.

Beth yw rôl Ofgem mewn cwynion ac ymholiadau?

Nid oes gennym rôl uniongyrchol mewn delio gydag anghydfod unigol rhwng cwsmeriaid a chwmnïau ynni. Casglwn wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau fel rhan o'n gweithgaredd monitro marchnad, ac rydym yn adolygu marchnadoedd i sicrhau fod pob trwyddedai yn cydymffurfio gyda'r ddeddfwriaeth a'r goblygiadau trwydded perthnasol. Os dymunwch gael mwy o wybodaeth am sut y gwnawn hyn, gweler ein dalen ffeithiau: Protecting Customers: Ofgem’s Enforcement powers.