Ein dull rheoleiddio

This page is available in English.

Dim ond lle bo angen hynny i ddiogelu diddordebau defnyddwyr yr ydym yn rheoleiddio. Ystyriwn yn ofalus os yw unrhyw ofynion rheoleiddiol yr ydym yn cynnig eu cyflwyno yn gymesur ac angenrheidiol i ddiogelu defnyddwyr.

Rydym yn blaenoriaethu'r holl waith o fewn trefn rheoli costau sy'n sicrhau fod ein twf gwariant yn parhau dri phwynt canran yn is na'r mynegai pris manwerthu.

Mae gennym ymroddiad i osod allan y costau a buddion, yn ogystal ag effeithiau cymdeithasol ac amgylcheddol pob penderfyniad pwysig, drwy Asesiadau Effaith.

Fel rhan o'n gwaith rheoleiddio gwell rydym yn datblygu Cynllun Symleiddio i helpu gostwng baich gweinyddiaeth tra'n sicrhau diogelu defnyddwyr.

 

Rheoli cost

Yn 2020 gwnaethom ein hail ymrwymiad pum mlynedd i drefn rheoli cost RPI-3. Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i ni gyflawni arbedion termau real o dri y cant y flwyddyn. Y flwyddyn hyd Mawrth 2012 oedd ail flwyddyn yr ymrwymiad hwnnw. Hyd yma, mae ein harbedion yn gyfanswm o £4.9 miliwn.
Mae'r drefn rheoli cost RPI-3 yn ein galluogi i gynyddu neu ostwng y cap cyffredinol ar y gyllideb i adlewyrchu darnau newydd sylweddol o waith (neu ostyngiadau sylweddol yn ein llwyth gwaith). Os oes angen i ni newid ein cyllideb, rydym angen cymeradwyaeth gan ein Pwyllgor Archwilio.
Yn 2011-12, gwelodd ein trefn rheoli cost ein cap cyllideb yn gostwng. Yn 2012-13 bu cynnydd yn ein cap RPI oherwydd y costau'n gysylltiedig â dau ddarn newydd sylweddol o waith: gweithredu ein Hadolygiad o'r Farchnad Fanwerthu a gweinyddu cynllun Goblygiad Cwmni Ynni newydd y llywodraeth.

 

Asesiadau Effaith

Mae'n ddyletswydd arnom i gynnal asesiadau effaith ar gyfer pob cynnig polisi pwysig a wnawn. Rydym wedi datblygu dull trwyadl at Asesiadau Effaith yn unol gydag arfer gorau, gan sicrhau fod ein penderfyniadau yn gyson gyda'n dyletswyddau statudol ehangach.

Er nad yw asesiadau effaith yn gosod ein penderfyniadau polisi terfynol, maent yn rhan hollbwysig o'r broses gwneud polisi ac yn rhoi fframwaith gwerthfawr ar gyfer asesu effaith cynigion polisi pwysig.

 

Cynllun Symleiddio

Mae gennym ymrwymiad i egwyddorion rheoleiddio gwell ac rydym yn ceisio'n barhaus i wella ein heffeithiolrwydd a'n heffeithlonrwydd. Cyhoeddwn gynllun symleiddio wedi'i ddiweddaru ar sail flynyddol - mae manylion o fewn ein hadran ar bolisi corfforaethol, cynllunio ac adroddiadau.