Diogelwch cyflenwadau nwy

This page is available in English.

Ym Mhrydain, defnyddir nwy i wresogi cartrefi a darparu ynni i fusnesau. Fe'i defnyddir hefyd i gynhyrchu trydan.

Mae'r Grid Cenedlaethol, gweithredwr system nwy Prydain, yn cyhoeddi adroddiad rhagolwg ar argaeledd cyflenwadau nwy a thrydan cyn pob gaeaf.

Y rhagolwg ar hyn o bryd yw y bydd gennym fwy na digon o nwy i gwrdd â'r galw ym mhob achos ac eithrio'r amgylchiadau mwyaf eithafol.

Ein ffynonellau nwy

Mae gennym un o'r systemau nwy mwyaf dibynadwy yn y byd.

Daw tua hanner ein cyflenwadau nwy o'n meysydd nwy ein hunain ym Môr y Gogledd. Caiff y gweddill ei fewnforio o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys Norwy, y Cyfandir, a ledled y byd drwy ddefnyddio nwy naturiol hylifedig.

Mae'r amrywiaeth hon yn golygu ein bod yn llawer llai dibynnol ar storfeydd i ddiwallu ein hanghenion ynni. Yn wir, daw llai na 10% o'r nwy a ddefnyddiwn yn ystod y gaeaf o storfeydd.

Rolau a chyfrifoldebau

Caiff y cyfrifoldeb i gyflenwi cyflenwadau nwy diogel ei rannu rhwng cludwyr nwy (gan gynnwys cyflenwyr ynni) a'r Grid Cenedlaethol.

Mae cludwyr nwy yn prynu nwy drwy'r farchnad gyfanwerthol i ddiwallu anghenion eu cwsmeriaid.

Mae'r Grid Cenedlaethol yn sicrhau y caiff nwy ei gludo'n ddiogel ar y rhwydweithiau a bod y system nwy o hyd yn gytbwys.

Y llywodraeth sy'n pennu'r cyfeiriad hirdymor ar gyfer polisïau ynni.

Beth mae Ofgem yn ei wneud?

Ein rôl yw sicrhau bod y farchnad nwy yn gweithio'n iawn ac nad oes rhwystrau i atal cwmnïau nwy rhag cyflawni eu swydd.

Rydym yn cynnal seminar ar gyfer y diwydiant a rhanddeiliad bob blwyddyn er mwyn iddynt drafod safbwyntiau gwahanol ar ragolwg cyflenwad a galw, yn ogystal â'r risgiau a'r heriau ar gyfer y gaeaf sydd i ddod. Cewch ragor o wybodaeth yn Seminarau Rhagolwg y Grid Cenedlaethol.

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth a'r adroddiadau ar ddiogelwch cyflenwadau nwy a gyhoeddwyd gennym yn y rhestr o gyhoeddiadau a diweddariadau isod.