Diogelu Data

Mae gennym ymrwymiad i ddiogelu data personol a pharchu hawliau unigolion. I hynny o beth, ein polisi yw cydymffurfio'n llawn gyda Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw ddeddfwriaeth gysylltiedig. Mae gennym hefyd beirianwaith i gyflawni ein hoblygiadau yn ôl ein polisi a chydymffurfio gyda'r Ddeddf.

Gellir cyrchu ein Polisi Diogelu Data islaw. Yn ogystal â hawliau neilltuol ar gyfer unigolion, mae'n cynnwys Wyth Egwyddor Diogelu Data sy'n sicrhau ein bod yn benodol yn:

  • prosesu data personol yn deg ac yn  gyfreithiol ac, yn neilltuol, na fyddwn yn prosesu data personol os na chaiff amodau penodol eu diwallu
  • cael data personol ar gyfer un neu fwy o ddibenion penodol a chyfreithiol a pheidio prosesu ymhellach y data mewn unrhyw fodd sy'n anghydnaws gyda'i ddiben gwreiddiol
  • dim ond casglu data sy'n ddigonol, perthnasol a heb fod yn ormodol yng nghyswllt y diben y caiff ei brosesu ar ei gyfer
  • cadw data personol yn gywir a, lle bo angen, yn gyfoes
  • peidio cadw data personol am fwy nag sydd angen
  • prosesu data personol yn unol gyda hawliau unigolion dan y Ddeddf Diogelu Data
  • rhoi mesurau technegol a threfniadol priodol yn eu lle i atal unrhyw brosesu heb awdurdod neu anghyfreithlon, colled ddamweiniol, dinistrio, neu niwed i, ddata personol
  • peidio trosglwyddo data personol y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd heb lefel ddigonol o ddiogeliad ar gyfer hawliau a rhyddid unigolion yng nghyswllt y prosesu.