Darparu rhaglenni'r llywodraeth

This page is available in English.

Drwy ein his-adran E-Serve, rydym yn cefnogi'r gwaith o ddarparu rhaglenni defnyddwyr ac amgylcheddol y llywodraeth ac yn rheoli'r system reoleiddio ar gyfer rhwydweithiau trawsyrru trydan ar y môr.

Rydym yn gweithredu, yn gweinyddu ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â'r rhaglenni hyn sy'n hanfodol er mwyn sicrhau bod y DU yn cyflawni ei thargedau cynaliadwyedd amgylcheddol heriol.

Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn gweithio gyda'r llywodraeth i ddatblygu a chyflwyno ei Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni, gan helpu i sicrhau ei bod wedi'i chynllunio'n dda ac yn caniatáu darpariaeth effeithlon a chadarn. Y flwyddyn nesaf, byddwn yn parhau i ennyn hyder y cyhoedd a'r diwydiant, gan gynnwys drwy ein gwaith o reoli risgiau sy'n ymwneud â thwyll a throseddau seiber.

Yn fewnol, rydym yn anelu at ragoriaeth weithredol drwy ein rhaglen o welliannau i brosesau.

Mae'r prif brosiectau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2013-14 yn cynnwys:

  • rheoleiddio trawsyrru ar y môr, gan gynnwys cynnal prosesau tendr cystadleuol ar gyfer yr hawl i fod yn berchen ar y cysylltiadau trawsyrru sy'n cysylltu ffermydd gwynt ar y môr â marchnad Prydain, a gweithredu'r cysylltiadau hynny
  • datblygu a gweinyddu'r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy yn effeithiol gan ddarparu systemau cadarn
  • rheoli'r broses o drosglwyddo o'r Targed Lleihau Allyriadau Carbon a'r Rhaglenni Arbed Ynni Cymunedol i'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni
  • gweinyddu cynlluniau Gostyngiad Cartrefi Cynnes, Rhwymedigaeth Ynni Adnewyddadwy a Thariff Cyflenwi Trydan yn effeithlon, gan sicrhau ein bod yn ymateb i ymgeiswyr mewn modd amserol
  • diweddaru ein systemau yn unol â newidiadau'r llywodraeth i'r cynlluniau hyn.