Cynlluniau ynni: Beth yw'r cap ar brisiau mesurydd rhagdalu (neu 'dariff diogelu')?

This page is available in English.

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall y tariff diogelu (a elwir yn 'gap ar brisiau' weithiau) ar gyfer cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu a'r rhai sy'n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y llywodraeth. Mae'n esbonio i bwy y mae'r tariff diogelu yn berthnasol, am faint o amser y bydd yn para a sut rydym yn gosod y prisiau amdano.

Fideo sy'n esbonio'r tariff diogelu

Beth yw'r tariff diogelu rhagdalu?

Mae'n berthnasol i chi:

 • os ydych yn talu am eich nwy neu'ch trydan ymlaen llaw gan ddefnyddio mesurydd rhagdalu (gan gynnwys mesurydd sy'n derbyn tocynnau)
 • os ydych ar dariff ynni lle mae'n ofynnol i chi ragdalu
 • os oes gennych fesurydd safonol, mesurydd deallus 'cenhedlaeth gyntaf' neu fesurydd cyfyngedig (megis mesuryddion 'Economi 7' ac 'Economi 10' neu fesuryddion newid tariff yn ddynamig yn yr Alban megis mesuryddion 'Total Heat, Total Control' a 'Comfort Plus').
 • os ydych yn cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Nid yw'n berthnasol i chi:

 • os yw'ch mesurydd rhagdalu deallus yn 'hollol ryngweithredol', sy'n golygu y gall eich mesurydd barhau i ddefnyddio ei nodweddion deallus os byddwch yn newid cyflenwr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y mathau gwahanol o fesuryddion ar y dudalen Deall eich mesurydd ynni.

Mae'r tariff diogelu'n cyfyngu ar y gost y gall cyflenwr ei chodi arnoch fesul kWH (dyma'r 'uned' fesur a ddefnyddir i gyfrifo'ch bil). Ni all cyflenwyr godi cost arnoch sy'n uwch na'r lefel a bennir gan Ofgem. Rhaid iddynt osod eu prisiau islaw'r lefel honno. Mae'r lefel a bennir gennym yn adlewyrchu amcangyfrif o'r gwir gostau i gyflenwi eich ynni. Felly, mae'n eich diogelu rhag gordalu.

A oes rhaid i mi wneud cais er mwyn elwa?

Nac oes. Rhaid i'ch cyflenwr sicrhau'n awtomatig bod yr hyn y mae'n ei godi arnoch islaw lefel y tariff diogelu os ydych yn cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes neu os oes gennych fesurydd rhagdalu (ac eithrio mesurydd 'rhyngweithredol' deallus).

A fydd fy miliau yn gostwng?

Bydd eich bil o dan y tariff diogelu yn dibynnu ar y canlynol:

 • eich cyflenwr
 • eich tariff
 • faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio 
 • y math o fesurydd rhagdalu sydd gennych.

Rydym yn pennu lefel y tariff diogelu er mwyn adlewyrchu amcangyfrif o wir gostau cyflenwi ynni i chi. Mae'r broses hon o ddiogelu prisiau yn atal cyflenwyr rhag codi gormod arnoch.

Nid yw'r tariff yn gosod cap ar gyfanswm cost eich bil. Mae hynny oherwydd bod y swm rydych yn ei dalu hefyd yn dibynnu ar faint o nwy neu drydan rydych yn ei ddefnyddio – os defnyddiwch fwy o ynni, bydd eich bil yn codi. Os defnyddiwch lai o ynni, bydd eich bil yn gostwng.

Am faint o amser y bydd yn para?

Yn achos cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu, mae disgwyl iddo ddod i ben erbyn 2020. Erbyn hynny, rydym yn disgwyl i fesuryddion deallus, ynghyd â datblygiadau eraill yn y diwydiant ynni, ei gwneud hi'n haws manteisio ar gynigion gwell.
Rydym yn gweithio gyda'r llywodraeth er mwyn rhoi mesurau diogelu prisiau ar waith yn ddiweddarach eleni ar gyfer y cwsmeriaid hynny – gan gynnwys y rhai sy'n agored i niwed – nad ydynt yn cael llawer o werth o'u tariffau 'diofyn' (cynllun ynni nad ydych wedi'i ddewis).

Os na fydd mesurau diogelu prisiau ehangach y llywodraeth ar waith ar gyfer y gaeaf nesaf (2018/19), rydym yn bwriadu cynnig y tariff diogelu i ddwy filiwn o gartrefi ychwanegol sy'n agored i niwed ar gyfer y gaeaf nesaf hefyd, fel bod y rhai sydd ei angen fwyaf yn cael cymorth cyn gynted â phosibl.

Sut y caiff y lefel ei phennu?

Rydym yn diweddaru lefel y tariff diogelu bob chwe mis, ym mis Ebrill a mis Hydref. Fel y rheoleiddiwr ynni, mae Ofgem yn gweinyddu ac yn pennu lefel y tariff diogelu gan ddefnyddio methodoleg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Rydym yn gwneud hyn yn seiliedig ar amcangyfrif bras o faint y mae'n ei gostio i gyflenwr effeithlon ddarparu gwasanaethau nwy a/neu drydan i gwsmer sydd â mesurydd rhagdalu ac sy'n cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Cyfrifiad

Er mwyn cyfrifo beth ddylai'r lefel fod, rydym yn gwneud y canlynol:

 • cymryd y ffigur sydd wedi'i feincnodi ar gyfer y tariff diogelu, a bennwyd yn wreiddiol gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd
 • diweddaru meincnod yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd gan ddefnyddio tri mynegrif sef:
 • ystyried prisiau ynni cyfanwerthol am y chwe mis cyn i lefel y tariff diogelu gael ei phennu
 • ystyried rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol o ran yr ardoll amgylcheddol 
 • ystyried chwyddiant o'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr
 • cyfrifo lwfans ar gyfer costau rhwydwaith (costau dod ag ynni i'ch cartref) o'r costau a gyhoeddir gan y cwmnïau rhwydwaith. Mae hyn yn achosi i lefel y tariff diogelu amrywio yn ôl rhanbarth
 • ychwanegu hyblygrwydd, sef rhan o fethodoleg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i alluogi cyflenwyr i gynnig cyfraddau cystadleuol islaw lefel y cap.

Rydym yn cyhoeddi lefel y tariff diogelu ar gyfer cwsmer nad yw'n defnyddio unrhyw ynni o gwbl, ac ar gyfer cwsmer sy'n defnyddio swm tybiedig o ynni. Mae'r gwerth tybiedig yn gweithio mewn ffordd debyg i'r gwerthoedd defnydd domestig nodweddiadol y gellir eu gweld ar wefannau cymharu prisiau, lle y cânt eu defnyddio i gyfrifo cost bil ynni nodweddiadol. Yna, gallwn gael lefel ar gyfer yr holl lefelau defnydd posibl eraill gan ddefnyddio'r gwerthoedd hyn.

A yw'r lefel yn wahanol o ranbarth i ranbarth?

Ydy. Yn gyffredinol, mae cyflenwyr yn gosod prisiau yn seiliedig ar wahaniaethau mewn costau rhwydwaith. Mae hyn yn golygu bod y pris rydych yn ei dalu'n adlewyrchu faint y mae'n ei gostio i drosglwyddo ynni i'r rhanbarth rydych yn byw ynddo. 

Mae prisiau sy'n adlewyrchu costau rhedeg a chynnal y rhwydwaith ynni yn ffordd resymol o ddyrannu'r costau hyn rhwng cwsmeriaid. Mae'n annog cwmnïau ynni i fod yn fwy effeithlon, er enghraifft drwy gymell cynhyrchwyr ynni i leoli eu safleoedd yn agosach i drefi a dinasoedd er mwyn gostwng costau trosglwyddo. Yna, gellir trosglwyddo'r arbedion effeithlonrwydd hyn i gwsmeriaid drwy gynnig tariffau rhatach.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhan o'ch bil sy'n ymwneud â'r rhwydwaith ar gael ar y dudalen Y rhwydwaith ynni: sut mae'n gweithio i chi

Beth yw'r lefel ar hyn o bryd?

Gallwch weld lefel y tariff diogelu ar gyfer pob rhanbarth ar ein tudalen canllawiau'r diwydiant.

Gallwch hefyd weld dadansoddiad o'r costau gwahanol sy'n effeithio ar lefel y tariff diogelu bob tro y byddwn yn ei diweddaru ym Mhorth Data Ofgem.

Pam y cafodd y tariff diogelu ei gyflwyno?

Ym mis Ebrill 2017, cyflwynodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd y tariff diogelu er mwyn diogelu dros 4 miliwn o gartrefi sydd â mesurydd rhagdalu, a chaiff ei weinyddu gan Ofgem.

Gwelodd yr Awdurdod fod llai o opsiynau gennych o ran tariff a'ch bod yn talu swm anghymesur o uchel os ydych yn gwsmer sydd â mesurydd rhagdalu o gymharu â chwsmeriaid sy'n talu mewn ffyrdd eraill, megis drwy ddebyd uniongyrchol neu gredyd. Gallwch weld sut mae prisiau cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu yn cymharu ym Mhorth Data Ofgem.

Gwelodd hefyd fod cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu yn fwy tebygol o fod mewn sefyllfaoedd bregus yn ariannol ac mewn dyled, ac felly dan fwy o anfantais yn y farchnad.

O 2 Chwefror 2018, gwnaeth Ofgem gynnig y tariff diogelu ar gyfer cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu i gwsmeriaid agored i niwed sy'n cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Bydd yn diogelu tua miliwn o gartrefi ychwanegol.

A allaf ostwng y pris rwy'n ei dalu am fy nwy a'm trydan o hyd?

Mae'r tariff diogelu rydym yn ei weinyddu yn rhoi tawelwch meddwl i chi eich bod yn talu pris tecach yn seiliedig ar gostau gwirioneddol ynni. Er hynny, gallech arbed arian o hyd drwy chwilio am dariff neu gyflenwr gwahanol.

Lle y gallwch, newidiwch i dariff sefydlog er mwyn gostwng eich biliau hyd yn oed yn fwy – gallai arbed arian ar eich bil hefyd ei gwneud yn fwy fforddiadwy i ad-dalu dyled os oes un gennych. Gweler ein canllawiau ar ynni isod am ragor o gyngor.

Rhagor o ganllawiau ar ynni