Cynhyrchu ar y safle a mesuryddion

This page is available in English.

A yw dulliau cynhyrchu ar y safle yn effeithio ar fy narlleniadau mesurydd a'm biliau?

Ers 2010, mae defnyddwyr wedi gwneud defnydd cynyddol o'r cynllun Tariff Cyflenwi Trydan i osod cyfarpar cynhyrchu trydan adnewyddadwy, fel paneli ffotofoltäig solar, ar eu cartrefi.

Mae rhai defnyddwyr wedi canfod bod gosod dulliau cynhyrchu ar y safle, fel paneli ffotofoltäig neu ficro-dyrbinau gwynt, yn effeithio ar eu mesurydd cyflenwad mewnforio, sy'n mesur y trydan a ddefnyddir.

Yma, rydym yn egluro sut y gellir effeithio ar eich mesurydd a'ch biliau, a gyda phwy y dylech gysylltu os credwch fod problem.

Sut y caiff trydan allforio o ddulliau cynhyrchu ar y safle ei fesur?

Nid yw'n ofynnol i osodiadau Tariff Cyflenwi Trydan a all gynhyrchu hyd at 30kW neu lai gael mesurydd allforio er mwyn cael taliadau allforio Tariff Cyflenwi Trydan. Yn hytrach, gellir tybio'r taliadau allforio. Darllenwch am ofynion mesuryddion Tariff Cyflenwi Trydan.

Ar bwy y mae'n effeithio? 

Mae rhai defnyddwyr â mesurydd 'analog' hŷn – y rhai â'r disg sy'n troi – yn sylwi bod y disg yn troi yn ôl weithiau, a bod y rhifau ar y mesurydd yn is.

Bydd hyn yn digwydd pan fyddwch yn cynhyrchu mwy o drydan na'r hyn rydych yn ei ddefnyddio, ac nad oes stop ôl ar eich mesurydd (sy'n ei atal rhag mynd yn ôl). Os bydd hyn yn digwydd, mae'n bosibl y cewch filiau rhy isel. Efallai na fyddwch yn talu am yr holl drydan rydych wedi'i ddefnyddio o'r grid.

Os nad oes gennych fesurydd allforio ac nad yw'r mesurydd cyflenwad mewnforio yn mesur y trydan a gaiff ei fewnforio yn gywir, nid oes cofnod na ffordd o gyfrifo'r bil cywir.

Mae hyn yn golygu, unwaith y bydd y broblem gyda'r mesurydd wedi'i chanfod, y caiff amcangyfrifon eu defnyddio i gyfrifo'r bil er mwyn unioni'r biliau rhy isel.

Mae rhai mesuryddion digidol mwy newydd wedi'u cyflunio i ychwanegu unrhyw drydan allforio i'r darlleniadau mewnforio. Gall hyn olygu eich bod yn talu am fwy o drydan na'r hyn rydych yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd. Os nad yw eich mesurydd mewnforio yn mesur y trydan rydych yn ei ddefnyddio'n gywir, er eich bod yn cael darlleniadau o'r mesurydd cynhyrchu, heb fesurydd allforio, efallai y bydd angen i'ch cyflenwr ynni amcangyfrif eich biliau yn y gorffennol.

Beth ddylwn i ei wneud os oes gennyf bryderon?

Os ydych yn pryderu bod eich mesurydd yn rhedeg yn ôl, dylech ddweud wrth eich cyflenwr ynni (a allai fod yn wahanol i'ch cyflenwr Tariff Cyflenwi Trydan) cyn gynted â phosibl.

Os nad ydych yn gweld yr arbedion roeddech yn eu disgwyl o'r broses gynhyrchu ar y safle, siaradwch â'ch gosodwr ynghylch yr arbedion amcangyfrifedig a ragwelwyd ganddynt.

Ar ôl i'ch gosodwr edrych ar y system, a'ch bod yn dal i bryderu, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni. Unwaith y bydd y cyflenwr yn ymwybodol y gall y mesurydd fod yn anaddas, rhaid iddo sicrhau bod y mesurydd yn briodol. Mae'r cyfrifoldeb hwn wedi'i roi ar gyflenwyr drwy Atodlen 7 i Ddeddf Trydan 1989.

Cefais wybod gan fy ngosodwr bod mesurydd sy'n rhedeg yn ôl yn un o fanteision y cynllun Tariff Cyflenwi Trydan.

Nid yw gostyngiad ym mil trydan defnyddiwr a achosir gan fesurydd yn rhedeg yn ôl yn un o fanteision y cynllun Tariff Cyflenwi Trydan. Dylai defnyddwyr barhau i gael eu mesur, a'u bilio am y trydan mewnforio a ddefnyddir ganddynt.

Os yw eich gosodwr wedi rhoi cyngor anghywir i chi, dylech gysylltu â'r Cod Defnyddwyr Ynni Adnewyddadwy.

I gael rhagor o help a chyngor, cysylltwch â'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni:

  • Ar gyfer Cymru a Lloegr, cysylltwch â nhw am ddim ar 0300 123 1234 neu e-bostiwch energy-advice.est.org.uk.
  • Ar gyfer yr Alban, cysylltwch â nhw am ddim yn Home Energy Scotland ar 0808 808 2282.

Sut y bydd fy nghyflenwr yn gwybod faint o drydan rwyf wedi'i ddefnyddio? A all fy nghyflenwr fy ôl-filio?

Os nad oes mesurydd allforio ac nad yw'r mesurydd cyflenwad mewnforio yn gywir, nid oes ffordd o gyfrifo'r bil cywir. Mae hyn yn golygu, unwaith y bydd y broblem gyda'r mesurydd wedi'i chanfod, y caiff amcangyfrifon eu defnyddio i gyfrifo'r bil er mwyn unioni'r biliau rhy uchel neu rhy isel.

Mae Ofgem a chyflenwyr ynni wedi trafod datrys anghydfodau, a beth mae Ofgem yn ei ddisgwyl gan gyflenwyr. Dylech ofyn i'ch cyflenwr gadarnhau ei weithdrefnau. Un enghraifft o arfer gorau yw pan fydd amcangyfrif yn seiliedig ar hanes blaenorol o ddefnydd, pan fydd yn ystyried y math o gyfarpar cynhyrchu a'i faint, natur dymhorol, a phan gaiff ei gynnal ar ôl cyfnod o adolygu pan fydd y mesurydd wedi cael ei gyfnewid.

Mesuryddion deallus a chynhyrchu ar y safle

Nod y llywodraeth yw gosod mesuryddion deallus mewn cartrefi ledled Cymru, Lloegr a'r Alban erbyn 2020 a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i ddefnyddwyr am eu defnydd o drydan. Mae'r fanyleb dechnegol ar gyfer y mesuryddion hyn yn cynnwys y gallu i fesur trydan wedi'i allforio. Wrth i fesuryddion hŷn gael eu cyfnewid, rydym yn disgwyl y bydd y problemau hyn yn effeithio ar lai o ddefnyddwyr.

Rhagor o ganllawiau