Dod o hyd i gynlluniau, grantiau a budd-daliadau i helpu ag ynni'r cartref

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddod o hyd i grantiau a chynlluniau ynni a all leihau eich biliau.

Help gyda biliau ynni uchel

Os ydych yn cael trafferth talu am ynni neu'n credu y gallech gael anhawster, cysylltwch â'ch cyflenwr. Gwyddom y bydd y cynnydd yn y Cap ar Brisiau Ynni ar 1 Ebrill a achosir gan ffactorau ynni byd-eang yn peri pryder mawr i lawer o bobl. Rydym yn gweithio bob awr o'r dydd a'r nos i sicrhau na fydd defnyddwyr yn talu mwy na'r hyn sydd ei angen ac yn cael eu cefnogi gan gyflenwyr sut bynnag y bo modd.

Mae ein rheolau'n golygu bod yn rhaid i gyflenwyr gynnig cynlluniau talu y gallwch eu fforddio a gallwch ofyn am ‘gredyd brys’ os byddwch yn defnyddio mesurydd rhagdalu ac na allwch ychwanegu credyd. Mae'r rhan fwyaf wedi ymrwymo hefyd i ymrwymiadau newydd a luniwyd ar y cyd ag Ofgem a chorff masnach y diwydiant Energy UK i'ch helpu y gaeaf hwn.

Mae'r Llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Cymorth Biliau Ynni i helpu pobl i ddelio â biliau sy'n codi.

Mae gan Charis adnodd gwirio cymhwysedd ar gyfer grantiau a budd-daliadau a gall eich helpu drwy'r broses gwneud cais.

 1. Cynlluniau'r llywodraeth a budd-daliadau

  Mae llawer o gynlluniau'r llywodraeth yn cefnogi mesurau arbed ynni am ddim neu'n cynnig cymorthdaliadau. Nod y rhain yw helpu pobl sy'n agored i niwed ac annog effeithlonrwydd ynni yn ein cartrefi. Caiff rhai cynlluniau eu darparu'n uniongyrchol drwy eich cyflenwr. 

  Edrychwch i weld a ydych yn gymwys i gael y taliadau canlynol gan y llywodraeth:

  Holwch ynghylch:

  Cadarnhewch a allwch gael eich talu i gynhyrchu eich pŵer a'ch gwres adnewyddadwy eich hun drwy'r:

 2. Grantiau a gwasanaethau gan gyflenwyr ynni

  Mae llawer o gwmnïau ynni yn cynnig cynlluniau neu grantiau i helpu gyda chostau ynni a gwresogi cartref. Mae rhai ar agor i unrhyw un – nid oes raid i chi fod yn gwsmer.

  Cysylltwch â'ch cyflenwr i gael gwybod beth mae'n ei gynnig.

  Mae Cyngor ar Bopeth yn rhestru grantiau a gynigir gan gyflenwyr mwy o faint

  Holwch ynghylch cael eich cynnwys ar Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth eich cyflenwr. Gwasanaeth cymorth ynni am ddim yw'r gwasanaeth hwn, os ydych yn agored i niwed. 

 3. Grantiau gan elusennau

  Mae gan Gadewch i ni Siarad wybodaeth am grantiau a gynigir gan rai elusennau a sut i wneud cais.  

  Mae gan Turn2Us adnoddau chwiliad grantiau a lleolydd cyngor.

 4. Gwiriad Ynni Cartref

  Mae gan Gadewch i ni Siarad wybodaeth am grantiau a gynigir gan rai elusennau a sut i wneud cais.  

  Mae gan Turn2Us adnoddau chwiliad grantiau a lleolydd cyngor.

Rhagor o gymorth

Cysylltwch â Cyngor ar Bopeth os nad ydych yn siŵr beth yw'ch opsiynau a bod angen mwy o gymorth arnoch chi. Os ydych mewn sefyllfa fregus, gallai rhywun yn yr Uned Cymorth Ychwanegol  ddelio â'ch achos. 

 • Ffoniwch 0808 223 1133 neu defnyddiwch ei gyfleuster gwe-sgwrs.
 • Ar gyfer ffôn testun, deialwch 18001 ac yna rhif y llinell gymorth.

Yn yr Alban, gall Advice Direct Scotland helpu: