Cydraddoldeb ac amrywiaeth

This page is available in English.

Ein gwerthoedd

Rydym yn falch o'n gwerthoedd - ymroddiad, integriti a phenderfyniad - sy'n rhoi diffiniad clir o'n ffordd o weithio a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl.

Cydraddoldeb a gwerthoedd

Yn Ofgem sylweddolwn bwysigrwydd bod â thîm amrywiol o bobl yn y sefydliad fel y gallwn gyflawni ein dyletswyddau fel rheoleiddiwr. Yn ogystal â hyn rydym eisiau i Ofgem fod yn lle hygyrch a deniadol i weithio ynddo.

Mae gennym ymrwymiad cryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth, yn ogystal ag i gyflawni ein dyletswyddau statudol dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn nodi ein dull o gyflawni ein cyfrifoldebau dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010), yn cynnwys ein hamcanion amrywiaeth a chynllun gweithredu. Gallwch weld ein Cynllun Cydraddoldeb Sengl islaw.

Arolwg Pobl Ofgem 2012

Yn 2012 cymerodd Ofgem ran ym mhedwerydd arolwg blynyddol Pobl y Gwasanaeth Sifil (CSPS). Cymerodd 97 o sefydliadau ran yn cynnwys 300,000 o bobl.

Roedd gan Ofgem gyfradd cyfranogiad ardderchog o 94 y cant ac mae ein sgôr ymgysylltu cyffredinol yn ein rhoi yn y chwartel uchaf ymysg y sefydliadau a gymerodd ran. Roeddem yn falch iawn y byddai 70 y cant o'n staff yn argymell Ofgem fel lle gwych i weithio. Gallwch gael manylion i ganlyniadau ein harolwg islaw.