Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr trydan neu nwy

This page is available in English.

Gweithdrefn gwyno am ynni: Canllaw fideo

Cyn i chi wneud cwyn

Os oes gennych gŵyn am eich cyflenwr nwy neu drydan, neu'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarth ar fater yn ymwneud â chysylltiadau, dylech gysylltu â nhw yn gyntaf. Bydd rhif ffôn a gwefan eich cyflenwr ar eich bil ynni. Os nad yw'r manylion hyn gennych, neu os nad ydych yn siŵr pwy yw eich cyflenwr neu'ch gweithredwr rhwydwaith, ewch i:

Gwneud y gŵyn

Eglurwch beth yw'r broblem a beth rydych am i'ch cyflenwr ei wneud am y peth.

Bydd gan eich cyflenwr weithdrefn gwyno.Dylech ddilyn hon fel bod ganddynt y wybodaeth sydd ei hangen arno i ddatrys y broblem

Mae safonau ymdrin â chwynion llym yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflenwr nwy a thrydan ddelio'n rhagweithiol â chwynion. Mae ganddynt hyd at wyth wythnos i ddod i benderfyniad ar y gŵyn gyda chi.

Sut i gwyno

Gallwch wneud cwyn drwy neges e-bost, ysgrifennu llythyr neu dros y ffôn. Cadwch gofnod o'r cyswllt a gewch â'r cyflenwr ar y mater.

Os hoffech gwyno yn ysgrifenedig, mae gan Cyngor ar Bopeth dempledi o fformatau llythyr cwyno y gallwch eu defnyddio sy'n berthnasol i'r math o gŵyn, er enghraifft os ydych o'r farn bod y contract ynni wedi'i gam-werthu i chi. Ewch i'w gwefan: Cwyno i'ch cyflenwr (agor gwefan arall).

Datrys y gŵyn

Dylai eich cyflenwr ymateb a cheisio datrys eich cwyn. Efallai y bydd yn gofyn am ragor o wybodaeth neu'n gofyn am gael ymweld â'ch cartref, er enghraifft i gymryd darlleniad mesurydd, er mwyn ei helpu i ddeall y mater.

Yna, bydd angen i chi benderfynu a yw ei ymateb yn rhesymol ac yn datrys y broblem, yn eich barn chi. Os nad ydyw, dywedwch wrtho.

Os nad ydych yn fodlon ar ymateb eich cyflenwr

I ddechrau, dylech gwyno i'ch cyflenwr. Gallwch fynd â'ch achos ymhellach a chwyno i'r Ombwdsmon Ynni:

  • os nad ydych yn fodlon ar ei ymateb
  • os nad ydych wedi llwyddo i ddatrys y mater gyda'ch cyflenwr a bod wyth wythnos wedi mynd heibio ers i chi wneud cwyn i ddechrau
  • ar gyfer cwynion a wnaed cyn 1 Hydref 2015, byddwch yn cyfeirio'r achos o fewn chwe mis o gael llythyr yn nodi penderfyniad na ellir gwneud rhagor neu o fewn naw mis i'r adeg y codwyd eich cwyn gyda'ch cyflenwr
  • ar gyfer cwynion a wnaed ar ôl 1 Hydref 2015, byddwch yn cyfeirio'r achos o fewn 12 mis o gael llythyr yn nodi penderfyniad na ellir gwneud rhagor. Os nad ydych wedi cael llythyr yn nodi penderfyniad na ellir gwneud rhagor, mae'n bosibl y bydd yn gallu ymchwilio i gŵyn a wnaed dros 12 mis yn ôl.

Dylai eich cyflenwr ynni ysgrifennu atoch ar ôl wyth wythnos neu ar ôl penderfynu na all wneud rhagor – pan na all y naill na'r llall  ohonoch ddod i gytundeb – er mwyn dweud wrthych sut i wneud hyn.

Ewch i wefan yr Ombwdsmon Ynni am fwy o wybodaeth am y broses: Cwyno i'r Ombwdsmon Ynni (agor gwefan arall)

Beth y gall yr Ombwdsmon Ynni ei wneud?

Mae'r Ombwdsmon Ynni yn cynnig gwasanaeth annibynnol a diduedd am ddim. Gall ei gwneud yn ofynnol i'r cyflenwr:

  • unioni'r broblem
  • ymddiheuro
  • ymateb i chi ac egluro'r mater
  • mewn rhai achosion, rhoi dyfarndal ariannol.

Mae ei benderfyniadau yn gyfrwymol ar y cyflenwr ynni ond nid ar y defnyddiwr.

Cael help gyda chŵyn i gyflenwr ynni

Gallwch gael help a chymorth gan Cyngor ar Bopeth ar unrhyw adeg yn ystod eich cwyn.

Ymhlith ei bwerau, mae'r hawl i ymchwilio i unrhyw gŵyn gan ddefnyddiwr am achos gwirioneddol o ddatgysylltu neu fygythiad o ddatgysylltu ac ymchwilio i gwynion gan ddefnyddwyr a allai fod mewn sefyllfa fregus. Gall gyfeirio eich achos i'w Uned Help Ychwanegol neu gyrff defnyddwyr eraill sydd mewn sefyllfa well i helpu os bydd angen.

Mae ffynonellau eraill o help ar gael i chi. Er enghraifft, mae Resolver.co.uk* yn wasanaeth ar-lein ac ap sy'n rhad ac am ddim sy'n cynnig cyngor ac sy'n helpu defnyddwyr gyda'u cwynion.

*Nid yw Ofgem mewn unrhyw ffordd yn cymeradwyo nac yn hyrwyddo gwasanaethau Resolver ac nid yw'n gyfrifol am ddull Resolver o ymdrin â'r mater.

Rôl Ofgem mewn cwynion nwy a thrydan

Nid oes gennym rôl uniongyrchol i'w chwarae wrth ddelio ag anghydfodau unigol rhwng cwsmeriaid a chyflenwyr ynni.

Rydym yn casglu gwybodaeth gan amrywiaeth o ffynonellau fel rhan o'n gweithgarwch monitro'r farchnad, ac rydym yn adolygu'r marchnadoedd yn gyson i sicrhau bod pob deiliad trwydded yn cydymffurfio â'r gyfraith a rhwymedigaethau ei drwydded. Pan fydd cyflenwyr yn methu, byddwn yn gweithredu. Rydym yn ei gwneud hi'n haws i chi weld pwy yw'r perfformwyr gorau a'r gwaethaf. Gweler:

Ble y gallwn weithredu

Cwynion am eich gweithredwr rhwydwaith dosbarthu nwy neu drydan

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gewch gan gwmni rhwydwaith ac na allwch ddatrys hyn â'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarthu, gallwch gysylltu â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr (agor gwefan arall). Gall roi cyngor i chi p'un a allwch gyfeirio eich achos at yr Ombwdsmon Ynni.

Gallwch hefyd gyfeirio anghydfod rhyngoch chi a'ch gweithredwr rhwydwaith i ni benderfynu arno. Yr 'Awdurdod' (ein corff llywodraethu) fydd yn gwneud y penderfyniad. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u nodi mewn statud, yn benodol, Deddf Nwy 1986 a Deddf Trydan 1989 ac yn y rhwymedigaethau trwydded ar gwmnïau rhwydwaith.Gweler ein Canllaw ar benderfyniadau (PDF).

Gallwch ddarllen ein polisi manwl ar gysylltiadau trydan yn: Canllaw Ofgem ar gysylltiadau dosbarthu trydan.

Efallai y byddwch hefyd am edrych ar ein canllaw ar gyngor: Cael neu newid cysylltiad nwy neu drydan.

Cwynion am wefannau cymharu prisiau a achredir gan Ofgem

Rhaid i wefannau cymharu prisiau ynni a gymeradwyir gennym o dan y Cod Hyder weithredu proses gwyno effeithiol.

Dylech gysylltu â'r wefan gymharu i ddechrau er mwyn nodi eich cwyn a cheisio ei datrys.

Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd y caiff eich cwyn ei datrys, gallwch gysylltu ag Ofgem fel y gallwn godi'r mater gyda'r wefan dan sylw. Gallwch wneud hyn drwy: