Cwyno am eich bil neu'ch cyflenwr trydan neu nwy

This page is available in English.

Gweithdrefn gwyno am ynni: Canllaw fideo

Cyn i chi wneud cwyn

Os oes gennych gŵyn am eich cyflenwr nwy neu drydan, neu'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarth ar fater yn ymwneud â chysylltiadau, dylech gysylltu â nhw yn gyntaf. Bydd rhif ffôn a gwefan eich cyflenwr ar eich bil ynni. Os nad yw'r manylion hyn gennych, neu os nad ydych yn siŵr pwy yw eich cyflenwr neu'ch gweithredwr rhwydwaith, ewch i:

Gwneud y gŵyn

Eglurwch beth yw'r broblem a beth rydych am i'ch cyflenwr ei wneud am y peth.

Bydd gan eich cyflenwr weithdrefn gwyno.Dylech ddilyn hon fel bod ganddynt y wybodaeth sydd ei hangen arno i ddatrys y broblem

Mae safonau ymdrin â chwynion llym yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflenwr nwy a thrydan ddelio'n rhagweithiol â chwynion. Mae ganddynt hyd at wyth wythnos i ddod i benderfyniad ar y gŵyn gyda chi.

Sut i gwyno

Gallwch wneud cwyn drwy neges e-bost, ysgrifennu llythyr neu dros y ffôn. Cadwch gofnod o'r cyswllt a gewch â'r cyflenwr ar y mater.

Os hoffech gwyno yn ysgrifenedig, mae gan Cyngor ar Bopeth dempledi o fformatau llythyr cwyno y gallwch eu defnyddio sy'n berthnasol i'r math o gŵyn, er enghraifft os ydych o'r farn bod y contract ynni wedi'i gam-werthu i chi. Ewch i'w gwefan: Cwyno i'ch cyflenwr (agor gwefan arall).

Datrys y gŵyn

Dylai eich cyflenwr ymateb a cheisio datrys eich cwyn. Efallai y bydd yn gofyn am ragor o wybodaeth neu'n gofyn am gael ymweld â'ch cartref, er enghraifft i gymryd darlleniad mesurydd, er mwyn ei helpu i ddeall y mater.

Yna, bydd angen i chi benderfynu a yw ei ymateb yn rhesymol ac yn datrys y broblem, yn eich barn chi. Os nad ydyw, dywedwch wrtho.

Os nad ydych yn fodlon ar ymateb eich cyflenwr

I ddechrau, dylech gwyno i'ch cyflenwr. Gallwch fynd â'ch achos ymhellach a chwyno i'r Ombwdsmon Ynni:

  • os nad ydych yn fodlon ar ei ymateb
  • os nad ydych wedi llwyddo i ddatrys y mater gyda'ch cyflenwr a bod wyth wythnos wedi mynd heibio ers i chi wneud cwyn i ddechrau
  • ar gyfer cwynion a wnaed cyn 1 Hydref 2015, byddwch yn cyfeirio'r achos o fewn chwe mis o gael llythyr yn nodi penderfyniad na ellir gwneud rhagor neu o fewn naw mis i'r adeg y codwyd eich cwyn gyda'ch cyflenwr
  • ar gyfer cwynion a wnaed ar ôl 1 Hydref 2015, byddwch yn cyfeirio'r achos o fewn 12 mis o gael llythyr yn nodi penderfyniad na ellir gwneud rhagor. Os nad ydych wedi cael llythyr yn nodi penderfyniad na ellir gwneud rhagor, mae'n bosibl y bydd yn gallu ymchwilio i gŵyn a wnaed dros 12 mis yn ôl.

Dylai eich cyflenwr ynni ysgrifennu atoch ar ôl wyth wythnos neu ar ôl penderfynu na all wneud rhagor – pan na all y naill na'r llall  ohonoch ddod i gytundeb – er mwyn dweud wrthych sut i wneud hyn.

Ewch i wefan yr Ombwdsmon Ynni am fwy o wybodaeth am y broses: Cwyno i'r Ombwdsmon Ynni (agor gwefan arall)

Beth y gall yr Ombwdsmon Ynni ei wneud?

Mae'r Ombwdsmon Ynni yn cynnig gwasanaeth annibynnol a diduedd am ddim. Gall ei gwneud yn ofynnol i'r cyflenwr:

  • unioni'r broblem
  • ymddiheuro
  • ymateb i chi ac egluro'r mater
  • mewn rhai achosion, rhoi dyfarndal ariannol.

Mae ei benderfyniadau yn gyfrwymol ar y cyflenwr ynni ond nid ar y defnyddiwr.

Cael help gyda chŵyn i gyflenwr ynni

Gallwch gael help a chymorth gan Cyngor ar Bopeth ar unrhyw adeg yn ystod eich cwyn.

Ymhlith ei bwerau, mae'r hawl i ymchwilio i unrhyw gŵyn gan ddefnyddiwr am achos gwirioneddol o ddatgysylltu neu fygythiad o ddatgysylltu ac ymchwilio i gwynion gan ddefnyddwyr a allai fod mewn sefyllfa fregus. Gall gyfeirio eich achos i'w Uned Help Ychwanegol neu gyrff defnyddwyr eraill sydd mewn sefyllfa well i helpu os bydd angen.

Mae ffynonellau eraill o help ar gael i chi. Er enghraifft, mae Resolver.co.uk* yn wasanaeth ar-lein ac ap sy'n rhad ac am ddim sy'n cynnig cyngor ac sy'n helpu defnyddwyr gyda'u cwynion.

*Nid yw Ofgem mewn unrhyw ffordd yn cymeradwyo nac yn hyrwyddo gwasanaethau Resolver ac nid yw'n gyfrifol am ddull Resolver o ymdrin â'r mater.

Rôl Ofgem mewn cwynion nwy a thrydan

Nid oes gennym rôl uniongyrchol i'w chwarae wrth ddelio ag anghydfodau unigol rhwng cwsmeriaid a chyflenwyr ynni.

Rydym yn casglu gwybodaeth gan amrywiaeth o ffynonellau fel rhan o'n gweithgarwch monitro'r farchnad, ac rydym yn adolygu'r marchnadoedd yn gyson i sicrhau bod pob deiliad trwydded yn cydymffurfio â'r gyfraith a rhwymedigaethau ei drwydded. Pan fydd cyflenwyr yn methu, byddwn yn gweithredu. Rydym yn ei gwneud hi'n haws i chi weld pwy yw'r perfformwyr gorau a'r gwaethaf. Gweler:

Ble y gallwn weithredu

Cwynion am eich gweithredwr rhwydwaith dosbarthu nwy neu drydan

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gewch gan gwmni rhwydwaith ac na allwch ddatrys hyn â'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarthu, gallwch gysylltu â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr (agor gwefan arall). Gall roi cyngor i chi p'un a allwch gyfeirio eich achos at yr Ombwdsmon Ynni.

Gallwch hefyd gyfeirio anghydfod rhyngoch chi a'ch gweithredwr rhwydwaith i ni benderfynu arno. Yr 'Awdurdod' (ein corff llywodraethu) fydd yn gwneud y penderfyniad. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u nodi mewn statud, yn benodol, Deddf Nwy 1986 a Deddf Trydan 1989 ac yn y rhwymedigaethau trwydded ar gwmnïau rhwydwaith.Gweler ein Canllaw ar benderfyniadau (PDF).

Gallwch ddarllen ein polisi manwl ar gysylltiadau trydan yn: Canllaw Ofgem ar gysylltiadau dosbarthu trydan.

Efallai y byddwch hefyd am edrych ar ein canllaw ar gyngor: Cael neu newid cysylltiad nwy neu drydan.

Os ydych yn credu bod eich cyflenwad wedi newid ar gam 

Os ydych yn cael llythyr croeso neu fil annisgwyl gan gyflenwr ynni, efallai fod eich cyflenwad wedi newid heb eich caniatâd. Gelwir hyn hefyd yn 'drosglwyddiad anghywir'. 

Rydym yn gweithio i safoni a gwella dibynadwyedd y broses o newid drwy reoli a goruchwylio data diwydiant yn well. 

Os ydych yn credu bod hyn wedi effeithio arnoch, ni allwn gwyno i gyflenwyr ar eich rhan na delio â chwynion sydd heb eu datrys. Mae'r canllaw hwn gan Gyngor ar Bopeth yn egluro beth i'w wneud, yr hyn y mae'n rhaid i gyflenwyr ei wneud a'ch hawliau: Os na chytunoch i newid y cyflenwr ynni (yn agor gwefan arall)

Cwynion am wefannau cymharu prisiau a achredir gan Ofgem

Rhaid i wefannau cymharu prisiau ynni a gymeradwyir gennym o dan y Cod Hyder weithredu proses gwyno effeithiol.

Dylech gysylltu â'r wefan gymharu i ddechrau er mwyn nodi eich cwyn a cheisio ei datrys.

Os na fyddwch yn fodlon ar y ffordd y caiff eich cwyn ei datrys, gallwch gysylltu ag Ofgem fel y gallwn godi'r mater gyda'r wefan dan sylw. Gallwch wneud hyn drwy: