Capiau ar brisiau ynni a'ch data

This page is available in English.

Sut y bydd cyflenwyr yn defnyddio fy nata i benderfynu a ddylid diogelu fy mhrisiau?

Eich data yw eich data chi. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr ynni sicrhau y caiff eu trin yn unol â'r caniatadau rydych wedi'u rhoi iddo ac yn unol â'r gyfraith. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod eich tariff ynni yn cael ei gapio i lefel y capiau ar brisiau y mae Ofgem yn ei phennu, neu'n is na hynny. Os oes cwestiynau gennych ynglŷn â'r ffordd mae eich cyflenwr yn gwneud hyn a sut mae'n defnyddio eich data, dylech gysylltu ag ef.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr gweler: Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Os wyf wedi cael fy niogelu gan gap ar brisiau, a all fy nghyflenwr ddefnyddio fy nata at ddibenion marchnata?

Oni fyddwch yn rhoi caniatâd i'ch cyflenwr ddefnyddio eich data ar gyfer marchnata, ni all ei ddefnyddio at y diben hwn.

Os oes cwestiynau gennych ynglŷn â'r ffordd mae eich cyflenwr yn defnyddio eich data, cysylltwch â'ch cyflenwr.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr gweler: Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

A yw fy nata yn cael eu storio a'u defnyddio'n wahanol o ganlyniad i gapiau ar brisiau?

Eich cyflenwr ynni sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff unrhyw wybodaeth a data personol sydd ganddo amdanoch eu trin yn unol â chyfraith diogelu data a'r caniatadau rydych wedi'u rhoi iddo. Os oes cwestiynau gennych am hyn, cysylltwch â'ch cyflenwr.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr: Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb ac rydych am gwyno, dilynwch y camau cwyno hyn.