Cap ar brisiau rhagdalu

This page is available in English.
Mae'r cap brisiau tariffau rhagdalu yma i sicrhau eich bod yn talu pris tecach ar gyfer eich nwy a thrydan, ac i amddiffyn yn erbyn gor-gostau. Yma, rydym yn esbonio sut mae'n gweithio ac yn gymwys, a sut y gallwch arbed hyd yn oed mwy trwy newid.

Beth yw'r cap ar brisiau rhagdalu?

Mae'r cap ar brisiau rhagdalu (a elwir weithiau'n ‘dariff diogelu’) yn cyfyngu ar y gost y gall cyflenwr ei chodi arnoch fesul kWH o drydan neu nwy (dyma'r 'uned' fesur a ddefnyddir i gyfrifo'ch bil).

Ni all cyflenwyr godi tâl arnoch sy'n uwch na'r lefel a bennir gan Ofgem. Mae'n rhaid iddynt osod eu prisiau islaw'r lefel honno. Mae'r lefel a bennir gennym yn adlewyrchu amcangyfrif o'r gwir gostau i gyflenwi eich ynni. Felly, mae'n eich diogelu rhag talu gormod.

Mae'n berthnasol i chi ar hyn o bryd:

 • os ydych yn talu am eich nwy neu'ch trydan ymlaen llaw gan ddefnyddio mesurydd rhagdalu (gan gynnwys mesurydd sy'n derbyn tocynnau)
 • os ydych yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth ac ar dariff neu tariff 'amrywiol safonol' nad ydych chi wedi'i ddewis (tariff 'diofyn').

Nid yw'n berthnasol i chi:

 • os yw'ch mesurydd rhagdalu deallus yn 'hollol ryngweithredol', sy'n golygu y gall eich mesurydd barhau i ddefnyddio ei nodweddion deallus os byddwch yn newid cyflenwr. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y mathau gwahanol o fesuryddion ar y dudalen Deall eich mesurydd ynni.
 • os ydych wedi dewis bod ar dariff ynni tymor penodol. Mae'r tariffau hyn yn fwy tebygol o gynnig gwerth da.

Os ydych yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth, cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau rhagdalu tan ddiwedd 2018, ac ar ôl hynny cewch eich trosglwyddo i'r cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’ . Mae hyn oherwydd ei fod wedi'i gynllunio ar gyfer cwsmeriaid sydd ar fesuryddion safonol, yn hytrach na mesuryddion rhagdalu. Dysgwch fwy am y cap ar brisiau tariffau diofyn

A oes rhaid i mi wneud cais er mwyn elwa?

Nac oes. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr sicrhau'n awtomatig bod y tâl y mae'n ei godi arnoch ar lefel y cap neu islaw'r cap ar brisiau rhagdalu rydym yn ei osod os oes gennych fesurydd rhagdalu (ac eithrio mesuryddion ‘rhyngweithredol’ deallus).

Os ydych yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth, cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau rhagdalu tan ddiwedd 2018, ac ar ôl hynny cewch eich trosglwyddo i'r cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’. Dysgwch fwy am y cap ar brisiau tariffau diofyn.

Am faint o amser y bydd yn para?

Yn achos cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu, mae disgwyl iddo ddod i ben erbyn 2020. Erbyn hynny, rydym yn disgwyl i fesuryddion deallus, ynghyd â datblygiadau eraill yn y diwydiant ynni, ei gwneud hi'n haws manteisio ar gynigion gwell.

Sut y caiff y lefel ei phennu?

Rydym yn diweddaru lefel y cap ar brisiau rhagdalu bob chwe mis, ym mis Ebrill a mis Hydref. Fel y rheoleiddiwr ynni, mae Ofgem yn gweinyddu ac yn pennu lefel y cap ar brisiau gan ddefnyddio methodoleg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Rydym yn gwneud hyn ar sail amcangyfrif bras o faint y mae'n ei gostio i gyflenwr effeithlon ddarparu gwasanaethau nwy a/neu drydan i'r cwsmeriaid hyn.

Cyfrifiad

Er mwyn cyfrifo beth ddylai'r lefel fod, rydym yn gwneud y canlynol:

 • cymryd y ffigur sydd wedi'i feincnodi ar gyfer y cap ar bris mesurydd rhagdalu, a bennwyd yn wreiddiol gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd
 • diweddaru meincnod yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd gan ddefnyddio tri mynegrif sef:
  • ystyried prisiau ynni cyfanwerthol am y chwe mis cyn i lefel y tariff diogelu gael ei phennu
  • ystyried rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol o ran yr ardoll amgylcheddol
  • ystyried chwyddiant o'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr

cyfrifo lwfans ar gyfer costau rhwydwaith (costau dod ag ynni i'ch cartref) o'r costau a gyhoeddir gan y cwmnïau rhwydwaith. Mae hyn yn achosi i lefel y cap amrywio yn ôl rhanbarth.

ychwanegu hyblygrwydd, sef rhan o fethodoleg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i alluogi cyflenwyr i gynnig cyfraddau cystadleuol islaw lefel y cap.

Rydym yn cyhoeddi lefelau'r cap ar brisiau ar gyfer cwsmer nad yw'n defnyddio unrhyw ynni o gwbl, ac ar gyfer cwsmer sy'n defnyddio swm tybiedig o ynni. Mae'r gwerth tybiedig yn gweithio mewn ffordd debyg i'r gwerthoedd defnydd domestig nodweddiadol y gellir eu gweld ar wefannau cymharu prisiau, lle y cânt eu defnyddio i gyfrifo cost bil ynni nodweddiadol. Yna, gallwn gael lefel ar gyfer yr holl lefelau defnydd posibl eraill gan ddefnyddio'r gwerthoedd hyn.

A yw'r lefel yn wahanol o ranbarth i ranbarth?

Ydy. Yn gyffredinol, mae cyflenwyr yn gosod prisiau ar sail gwahaniaethau mewn costau rhwydwaith. Mae hyn yn golygu bod y pris rydych yn ei dalu'n adlewyrchu faint y mae'n ei gostio i drosglwyddo ynni i'r rhanbarth rydych yn byw ynddo.

Mae prisiau sy'n adlewyrchu costau rhedeg a chynnal y rhwydwaith ynni yn ffordd resymol o ddyrannu'r costau hyn rhwng cwsmeriaid. Mae'n annog cwmnïau ynni i fod yn fwy effeithlon, er enghraifft drwy gymell cynhyrchwyr ynni i leoli eu safleoedd yn agosach i drefi a dinasoedd er mwyn gostwng costau trosglwyddo. Yna, gellir trosglwyddo'r arbedion effeithlonrwydd hyn i gwsmeriaid drwy gynnig tariffau rhatach.

Dysgwch fwy am y rhan o'ch bil sy'n ymwneud â'r rhwydwaith ar Y rhwydwaith ynni: Sut mae'n gweithio i chi

Beth yw'r lefel ar hyn o bryd?

Gallwch weld lefel y cap ar brisiau rhagdalu ar gyfer pob rhanbarth ar ein tudalen Lefelau'r capiau ar brisiau ynni. Gallwch hefyd weld dadansoddiad o'r costau gwahanol sy'n dylanwadu ar lefel y tariff bob tro y byddwn yn ei diweddaru.

Pam y cafodd y cap ar brisiau rhagdalu ei gyflwyno?

Ym mis Ebrill 2017, cyflwynodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd y cap ar brisiau rhagdalu er mwyn diogelu dros 4 miliwn o gartrefi sydd â mesurydd rhagdalu, a chaiff ei weinyddu gan Ofgem.

Gwelodd yr Awdurdod fod llai o opsiynau gennych o ran tariff a'ch bod yn talu swm anghymesur o uchel os ydych yn gwsmer sydd â mesurydd rhagdalu o gymharu â chwsmeriaid sy'n talu mewn ffyrdd eraill, megis drwy ddebyd uniongyrchol neu gredyd. Gallwch weld sut mae prisiau cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu yn cymharu ym Mhorth Data Ofgem.

Gwelodd hefyd fod cwsmeriaid sydd â mesurydd rhagdalu yn fwy tebygol o fod mewn sefyllfaoedd bregus yn ariannol ac mewn dyled, ac felly dan fwy o anfantais yn y farchnad.

O 2 Chwefror 2018, gwnaeth Ofgem ymestyn mesur diogelu prisiau'r cap ar brisiau rhagdalu i gynnwys cwsmeriaid sy'n agored i niwed sy'n cael y Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Bydd yn diogelu tua miliwn o gartrefi ychwanegol.

Bydd cartrefi sydd ar y cap ar brisiau rhagdalu sy'n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn symud i'r cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’ y llywodraeth pan fydd yn dechrau ar 1 Ionawr 2019. 

Beth arall?

A fydd cost fy miliau yn gostwng islaw'r cap ar brisiau?

Bydd, os ydych ar gynnig sy'n isel ei werth. Mae'n rhaid i gyflenwyr ostwng eu prisiau i lefel y capiau rydym yn eu pennu neu'n is na hynny.  Felly os ydych ar un o'r tariffau sy'n costio mwy na'r cap ar hyn o bryd, byddwch yn arbed arian.

Os bydd y costau yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Yn yr un modd, os bydd costau yn codi yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cap yn sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn pris yn deg ar sail yr hyn y mae'n costio i gael ynni i chi.

Ni fydd cap ar brisiau yn rhoi cap ar gyfanswm eich bil. Mae hynny oherwydd bod y swm rydych yn ei dalu hefyd yn dibynnu ar faint o nwy neu drydan rydych yn ei ddefnyddio – os defnyddiwch fwy o ynni, bydd eich bil yn codi. Os defnyddiwch lai o ynni, bydd eich bil yn gostwng.

Bydd eich tariff o dan y cap ar brisiau yn dibynnu ar y canlynol:

 • y rhanbarth rydych yn byw ynddo
 • y tariff rydych arno a sut rydych yn talu
 • y math o fesurydd sydd gennych.

Byddwn yn pennu lefel y cap bob chwe mis i adlewyrchu'r costau amcangyfrifedig diweddaraf i gyflenwi nwy a thrydan. Mae hyn yn sicrhau eich bod bob amser yn talu swm teg, oherwydd gall y pris a godir arnoch ond codi yn unol â'r costau sylfaenol i gael ynni i chi. Bydd y cap ar brisiau yn eich diogelu rhag talu gormod.

Gallwch weld lefelau cyfredol y cap ar dariffau diofyn ar ein tudalen data cap ar brisiau.

A allai fy miliau godi?

Gallai eich biliau godi o dan y cap, os bydd cost cael nwy a thrydan i'ch cartref yn codi ac yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.

Ond drwy'r cap, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich cyflenwr yn cyfiawnhau unrhyw godiadau a'u bod yn deg. Ni all cyflenwyr godi tâl arnoch sy'n uwch na'r cap.

Pam fod y cap ar brisiau rhagdalu yn gap dros dro?

Mae'r cap yn un dros dro tra ein bod yn cyflwyno diwygiadau eraill, megis newid cyflenwr yn gyflymach, a mesuryddion deallus a fydd yn gwneud mynediad at dariffau ynni yn decach i bawb.

A allaf ostwng y pris rwy'n ei dalu am fy nwy a'm trydan o hyd?

Mae'r cap ar brisiau rhagdalu yn rhoi tawelwch meddwl i chi eich bod yn talu pris tecach yn seiliedig ar y costau sylfaenol i wasanaethu ynni i'ch cartref.

Nid oes angen i chi wneud dim i ddiogelu eich pris – eich cyflenwr fydd yn cymhwyso'r cap. Ond, hyd yn oed os oes cap ar bris eich ynni, dylech siopa am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed drwy newid i dariff neu gyflenwr gwahanol. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Nid yw mwy na hanner y defnyddwyr erioed wedi newid cyflenwr neu ond wedi newid unwaith, ac maent ar dariffau 'diofyn' a 'amrywiadwy safonol' drutach o ganlyniad. Rydym yn gwneud y broses o newid cyflenwr yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy hefyd.

Lle y gallwch, newidiwch i dariff sefydlog er mwyn gostwng eich biliau hyd yn oed yn fwy – gallai arbed arian ar eich bil hefyd ei gwneud yn fwy fforddiadwy i ad-dalu dyled os oes un gennych. Gweler ein canllawiau ar ynni isod am ragor o gyngor.

Beth nesaf?

Gweler y lefelau cap prisiau penodol

Dysgwch sut i newid eich tariff nwy a thrydan ac arbed  nawr

Gweler ein Ateb eich cwestiynau FAQ

Gyda phwy i gysylltu? Dod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr