Cael neu newid cysylltiad nwy neu drydan

This page is available in English.

Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi gysylltu eiddo â chyflenwad nwy neu drydan newydd, neu eich bod am newid y cysylltiad â'r prif gyflenwad, os ydych:

  • yn adeiladu eiddo neu safle busnes newydd
  • yn datblygu safle cynhyrchu
  • wedi symud i eiddo newydd lle nad yw'r nwy neu'r trydan yn gweithio
  • am symud eich mesurydd ynni

Rydym yn esbonio yma sut i gael cysylltiad, neu newid cysylltiad. Am ragor o wybodaeth am symud eich mesurydd, gweler Deall eich mesurydd ynni.

Sut i drefnu i gael cysylltiad nwy neu drydan

I gysylltu eich eiddo â chyflenwad nwy neu drydan bydd angen i chi gysylltu â'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarthu lleol neu 'DNO'.

Dyma'r cwmnïau sy'n berchen ar y seilwaith sy'n rhoi pŵer a nwy i'ch eiddo ac yn eu gweithredu. Mae'r rhan fwyaf yn fonopolïau rhanbarthol, felly ni chewch ddewis eich Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu lleol; mae wedi ei seilio ar eich lleoliad.

Gweler Pwy yw fy ngweithredwr rhwydwaith dosbarthu nwy neu drydan?

Does dim angen i chi ddefnyddio eich Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu ar gyfer pob gwasanaeth cysylltu. Gallwch fynd at ddarparwr cysylltiadau annibynnol, neu at 'Weithredwr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol' ar gyfer rhai gwasanaethau yn lle hynny. Mae Gweithredwyr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol hefyd yn berchen ar rannau o'r rhwydwaith ynni.

Mae'n bosibl y bydd rhai rhannau o'r gwaith – a elwir yn 'waith cystadleuol' – hefyd yn cael ei wneud gan beiriannydd nwy neu drydanwr cofrestredig. Gallai hyn helpu i leihau costau, ond mae'n rhaid i chi gadarnhau gyda'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu neu'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol yn gyntaf os bydd angen iddo gymeradwyo neu archwilio'r gwaith.

Costau cysylltiad nwy neu drydan

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi dalu'r gost am gysylltiad nwy neu drydan ymlaen llaw. Bydd y gost yn dibynnu ar ffactorau yn cynnwys lle rydych yn byw, faint o amser y bydd yn ei gymryd a faint o ynni y bydd ei angen arnoch.

Bydd y pris a ddyfynnir i chi yn cynnwys:

  • costau asedau at eich defnydd chi yn unig
  • cyfran o gost atgyfnerthu'r rhwydwaith, os oes angen gwneud hynny.

Mae'n rhaid i'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu gyfrifo'r gost gan ddefnyddio ei fethodoleg codi tâl am gysylltu. Mae pob Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu yn cyhoeddi'r rhain ar eu gwefannau. Mae Ofgem yn cymeradwyo'r fethodoleg hon, ond nid ydym yn cymeradwyo'r costau unigol y mae'n eu cyfrifo i chi.

Beth i'w ddisgwyl gan eich Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu 

Mae Ofgem yn sicrhau eich bod yn cael gwasanaeth o ansawdd uchel am bris teg drwy osod fframwaith ar gyfer gweithrediad pob Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu. 

Mae gan bob Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu drwydded ac rydym yn monitro perfformiad yn ei herbyn. Mae hyn yn cynnwys gofynion i Weithredwyr Rhwydweithiau Dosbarthu ddarparu cysylltiadau. Mae hefyd yn eu hannog i wella eu perfformiad yn hyn.

  • Unwaith y mae gan y Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu'r wybodaeth sydd ei hangen arno, mae'n rhaid iddo gynnig telerau ar gyfer cysylltiad o fewn tri mis, yn cynnwys gwybodaeth am sut y cyfrifir y tâl.
  • Mae ein Safonau Gwarantedig o berfformiad yn mesur a yw Gweithredwyr Rhwydwaith Dosbarthu yn bodloni gofynion sylfaenol am wasanaeth cysylltu penodol. Mae'n rhaid i Weithredwr Rhwydwaith Dosbarthu eich ad-dalu os yw'n methu â chyrraedd y safonau hyn.
  • Dylai Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu ddarparu gwybodaeth dryloyw i'w gwneud yn haws i chi gysylltu, fel canllaw i'r broses.
  • Mae Gweithredwyr Rhwydwaith Dosbarthu'n cyhoeddi eu prosesau cwyno ac yn cael eu cymell i drin materion yn gyflym.

Siopa am gyflenwr ynni

Bydd angen i chi ddewis cyflenwr nwy neu drydan er mwyn cael mesurydd wedi ei osod yn eich eiddo ac er mwyn derbyn biliau am eich defnydd.

Dylech drefnu hyn ar yr un pryd â threfnu eich cysylltiad â'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu er mwyn osgoi oedi yn y broses.

Gweler ein hadran ar Siopa am gytundeb ynni gwell.

Mae hyn hefyd yn cynnwys cyngor ar wahanol dariffau ynni sydd ar gael.

Newid cysylltiad nwy neu drydan

Os ydych am newid cysylltiad, dylech gysylltu â'r Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu neu Weithredwr Rhwydwaith Dosbarthu Annibynnol yn gyntaf.

Os ydych am symud eich mesurydd ynni. Dylech gysylltu â'ch cyflenwr ynni.

Mae'n anghyfreithlon symud eich mesurydd ynni eich hun. Am ragor o fanylion, gweler Deall eich mesurydd ynni.

Cael help

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gewch gan gwmni rhwydwaith ac na allwch ddatrys hyn â'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarthu, gallwch gysylltu â llinell gymorth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr (opens external website). Gall roi cyngor i chi os gallwch gyfeirio eich achos at yr Ombwdsmon Ynni.

Gallwch hefyd gyfeirio anghydfod rhyngoch chi a'ch gweithredwr rhwydwaith dosbarthu er mwyn i ni benderfynu arno. Yr 'Awdurdod' (ein corff llywodraethu) fydd yn gwneud y penderfyniad. Mae'r amgylchiadau hyn wedi'u nodi mewn statud, yn benodol, Deddf Nwy 1986 a Deddf Trydan 1989 ac yn y rhwymedigaethau trwydded ar gwmnïau rhwydwaith. Gweler ein Canllaw ar benderfyniadau (PDF).

Gallwch ddarllen ein polisi manwl ar gysylltiadau trydan yn: Canllaw Ofgem ar gysylltiadau dosbarthu trydan.

Mwy o ganllawiau i gael cysylltiad nwy a thrydan