Atebion i'ch cwestiynau: Capiau ar brisiau ynni

This page is available in English.

Beth yw capiau ar brisiau ynni?

Beth yw capiau ar brisiau ynni a sut y byddant o fudd i mi?

Mae capiau ar brisiau ynni yn gwneud yn siŵr eich bod yn talu pris tecach am eich ynni. Maent yn cyfyngu ar faint o dâl y gall cyflenwyr godi arnoch fesul uned o ynni. Maent yn seiliedig ar y costau mae Ofgem – rheoleiddiwr ynni Prydain Fawr – yn cyfrifo y mae angen i gyflenwyr ei wario i gael ynni i'ch cartref.

Nid yw'r terfyn ar gyfanswm eich bil, a fydd yn amrywio yn dibynnu ar sawl uned o ynni rydych yn eu defnyddio mewn cyfnod bilio.

Nid oes gwahaniaeth pa gyflenwr rydych yn ei ddefnyddio – mae'n rhaid i'ch cyflenwr gymhwyso'r capiau. Mae eich pris wedi'i ddiogelu os byddwch yn defnyddio mesurydd rhagdalu, yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth a/neu os byddwch ar dariff ynni ‘amrywiadwy safonol’ neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (tariff ‘diofyn’).

Os ydych ar dariff ynni tymor penodol rydych wedi'i ddewis, ni fydd eich prisiau wedi'u diogelu gan y capiau. Mae'r tariffau hyn yn fwy tebygol o gynnig gwerth da.

Mae gwahaniaethau mewn pris rhwng tariffau diofyn a thariffau amrywiadwy safonol a thariffau sefydlog wedi ehangu, sy'n awgrymu y gall cyflenwyr gynnig tariffau sefydlog ar bris isel i ddenu defnyddwyr sy'n ymgysylltu â'r farchnad a chwmpasu costau uniongyrchol, ond maent yn dibynnu ar y taliadau uwch a godir ar gwsmeriaid sy'n ymgysylltu llai â'r farchnad i gwmpasu eu costau gweithredu a chynnal elw.

Mae capiau ar brisiau yn sicrhau bod defnyddwyr sy'n rhagdalu neu sydd ar gynigion ynni ‘diofyn’ isel eu gwerth yn talu pris tecach am eu hynni ac yn cael eu diogelu rhag talu gormod. Os bydd y costau i gyflenwi ynni yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Os bydd costau yn codi, yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y capiau yn sicrhau bod codiadau mewn prisiau yn deg ac na allant godi gormod arnoch.

BBeth yw'r cap ar brisiau tariffau rhagdalu?

Tariffau yw'r tâl y mae cyflenwyr ynni yn ei godi arnoch ar gyfer nwy a thrydan. Os nad ydych chi'n gwybod beth yw eich tariff ynni, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni neu edrychwch ar eich bil olaf.

Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Siaradwch â’ch cyflenwr neu edrychwch ar ei wefan i weld pa dariffau sydd ar gael ganddo ac a allwch dalu llai. Gallwch hefyd ddefnyddio gwefan cymharu prisiau i weld a all cyflenwr arall gynnig tariff gwell i chi. Mae rhestr o wasanaethau cymharu ar-lein a gymeradwyir gan Ofgem ar gael yn Ofgem Confidence Code.

BBeth yw'r cap ar brisiau tariffau rhagdalu?

Rydych wedi cael eich diogelu gan gap ar brisiau ‘rhagdalu’ (a elwir weithiau'n ‘dariff diogelu’) os byddwch yn defnyddio mesurydd rhagdalu i dalu am eich ynni. Mae'r cap hwn yn para tan 2020.

Os ydych ar dariff ‘sefydlog amrywiol’ neu dariff ‘diofyn’ ac yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y llywodraeth, cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau rhagdalu tan ddiwedd 2018, ac ar ôl hynny cewch eich trosglwyddo i’r cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’ ar 1 Ionawr 2019.

Os ydych wedi dewis bod ar dariff ynni tymor penodol, ni fydd eich prisiau wedi'u diogelu gan y cap. Mae'r tariffau hyn yn fwy tebygol o gynnig gwerth da. Mae capiau ar brisiau ynni yn cyfyngu ar faint o dâl y gall cyflenwyr godi arnoch fesul uned o nwy neu drydan.

Maent yn seiliedig ar faint mae wir yn ei gostio, ar gyfartaledd, i gael ynni i'ch cartref. Byddant yn sicrhau eich bod yn talu pris tecach am eich ynni ac yn cael eich diogelu rhag cyflenwyr ynni yn codi gormod arnoch. 

Gall eich cyflenwr ddweud wrthych os oes cap ar bris eich tariff ynni. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach. Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Beth yw'r cap ar brisiau tariffau diofyn?

Rydych wedi eich diogelu gan gap ar brisiau ‘tariffau diofyn’ os ydych ar dariff ynni ‘ Tariff amrywiadwy safonolopen key term pop-up’ neu dariff nad ydych wedi'i ddewis ( Tariff diofynopen key term pop-up). Dechreuodd y cap hwn ar 1 Ionawr 2019.

Cyn i'r cap ar brisiau tariffau diofyn ddechrau ar 1 Ionawr 2019, roedd y bobl a oedd yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth ac ar dariff diofyn (gan gynnwys tariffau safonol amrywiol) wedi'u diogelu gan y Cap ar Brisiau Rhagdalu.

Os ydych wedi dewis bod ar Tariff tymor penodolopen key term pop-up, ni fydd eich prisiau wedi'u diogelu gan y cap. Mae'r tariffau hyn yn fwy tebygol o gynnig gwerth da.

Mae capiau ar brisiau ynni yn cyfyngu ar faint o dâl y gall cyflenwyr godi arnoch fesul uned o nwy neu drydan. Maent yn seiliedig ar faint mae wir yn ei gostio, ar gyfartaledd, i gael ynni i'ch cartref. Byddant yn sicrhau eich bod yn talu pris tecach am eich ynni ac yn cael eich diogelu rhag cyflenwyr ynni yn codi gormod arnoch.

Gall eich cyflenwr ddweud wrthych a oes cap ar bris eich Tariff ynniopen key term pop-up. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach. Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, ewch i dudalen Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?.

 

Beth yw'r manteision i mi?

Mae capiau ar brisiau ynni yn sicrhau eich bod yn talu pris tecach am eich ynni ac yn cael eich diogelu rhag talu gormod.

Os bydd y costau i gyflenwi ynni yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Os bydd costau yn codi, yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y capiau yn sicrhau bod codiadau mewn prisiau yn deg ac na allant godi gormod arnoch.

A fydd cost fy miliau yn gostwng islaw'r capiau ar brisiau?

Bydd, os ydych ar gynnig sy'n isel ei werth. Mae'n rhaid i gyflenwyr ostwng eu prisiau i lefel y capiau rydym yn eu pennu neu'n is na hynny.  Felly os ydych ar un o'r tariffau sy'n costio mwy na'r cap ar hyn o bryd, byddwch yn arbed arian.

Os bydd y costau yn gostwng, mae'r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r arbedion. Yn yr un modd, os bydd costau yn codi yna gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y cap yn sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn pris yn deg ar sail yr hyn y mae'n costio i gael ynni i chi.

Ni fyddant yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil ynni. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. 

A yw capiau ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm fy mil ynni?

Nac ydyn. Nid yw capiau ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.  Er enghraifft, efallai y byddwch yn defnyddio mwy o ynni yn y gaeaf felly bydd eich bil yn uwch.

A fydd fy mil ynni yn egluro sut mae cap ar brisiau wedi cael ei gymhwyso?

Rydym yn disgwyl y bydd cyflenwyr yn hysbysu cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt. Byddant yn egluro sut y byddant yn gwneud hyn.

Mae'n rhaid i'ch cyflenwr ysgrifennu atoch bob amser i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach. Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i gyflenwyr eich hysbysu 30 diwrnod cyn newid i delerau ac amodau tariff ynni, a 49 diwrnod ymlaen llaw os caiff tariff ei ddileu a'i ddisodli.

Os nad ydych yn siŵr ac rydych am wirio, cysylltwch â'ch cyflenwr i weld a yw prisiau eich tariff wedi'u diogelu ac i gael gwybodaeth am y tâl a godir arnoch gyda'r cap. Gallwch weld lefelau'r capiau rydym yn eu pennu yn

Bydd eich tariff sydd wedi'i gapio o dan gap ar brisiau yn dibynnu ar lawer o bethau: sut rydych yn talu (debyd uniongyrchol neu gredyd safonol), lle rydych yn byw a pha fath o fesurydd sydd gennych. Mae gwahaniaethau rhanbarthol yn y capiau i adlewyrchu faint mae'n costio i gludo ynni ledled y rhwydwaith ynni i le rydych yn byw. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil diweddar, neu gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?.

A fydd biliau ynni yn cael eu hanfon ataf o hyd os wyf wedi fy niogelu? A fydd unrhyw beth arall yn newid o ran y ffordd y mae fy nghyflenwr yn cyfathrebu â mi?

Byddwch, byddwch yn parhau i gael biliau ynni fel rydych ar hyn o bryd. Rydym yn disgwyl y bydd cyflenwyr yn hysbysu cwsmeriaid y mae'r capiau ar brisiau yn effeithio arnynt. Byddant yn egluro sut y byddant yn gwneud hyn.

Mae'n rhaid i'ch cyflenwr ysgrifennu atoch bob amser i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach. Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i gyflenwyr eich hysbysu 30 diwrnod cyn newid i delerau ac amodau tariff ynni, a 49 diwrnod ymlaen llaw os caiff tariff ei ddileu a'i ddisodli.

Os nad ydych yn siŵr ac rydych am wirio, cysylltwch â'ch cyflenwr i weld a yw prisiau eich tariff wedi'u diogelu, i gael gwybodaeth am y tâl a godir arnoch gyda'r cap ac i gael gwybod am y dewisiadau cyfathrebu sydd gennych fel cwsmer.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil diweddar, neu gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Am faint o amser y bydd capiau ar brisiau yn para?

Disgwylir i'r cap ar brisiau rhagdalu (a elwir weithiau'n ‘dariff diogelu’) bara tan 2020, a disgwylir i'r cap ar dariff diofyn bara tan 2023. Erbyn hynny, rydym yn disgwyl i ddiwygiadau eraill, fel newid cyflenwr yn gyflymach a mesuryddion deallus, ynghyd â datblygiadau eraill yn y diwydiant ynni, ei gwneud hi'n haws ac yn decach manteisio ar gynigion gwell.

Fel y rheoleiddiwr, rydym yn monitro'r farchnad yn agos i wneud yn siŵr ei bod yn gystadleuol, a byddwn yn cyflwyno adroddiad i'r Llywodraeth. Byddwn yn diweddaru'r capiau ddwywaith y flwyddyn i wneud yn siŵr bod prisiau yn adlewyrchu'r newidiadau mewn costau sylfaenol i gael ynni i chi, ac yn cadw llygad ar eich cyflenwr ynni a'r farchnad ynni yn fwy cyffredinol i wneud yn siŵr eich bod yn cael bargen deg bob amser.

Ar sail ein hadroddiadau, penderfyniad y Llywodraeth fydd ystyried a yw'r farchnad yn gweithio'n ddigon da er mwyn dileu'r capiau.

A fydd y capiau ar brisiau yn newid? Sut y byddaf yn gwybod?

Bob chwe mis rydym yn cyfrifo faint y mae'n costio i gyflenwr, ar gyfartaledd, gael ynni i chi. Yna rydym yn adolygu lefelau'r capiau i adlewyrchu hyn i sicrhau eich bod yn talu pris teg, ac yn eich diogelu rhag talu gormod.

Bydd Ofgem bob amser yn egluro pam ein bod yn gwneud newidiadau i'r capiau ac yn cyhoeddi'r lefelau rydym yn eu pennu ar ein gwefan yn.

Nid oes angen i chi wneud dim i ddiogelu eich pris – eich cyflenwr fydd yn cymhwyso'r capiau.

Gall eich cyflenwr ddweud wrthych os oes cap ar bris eich tariff ynni. Cysylltwch ag ef i gael manylion sy'n benodol i'ch tariff. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach.

Hyd yn oed os oes cap ar bris eich ynni, dylech siopa am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed drwy newid i dariff neu gyflenwr gwahanol. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Sut y caiff effeithiolrwydd y capiau ar brisiau ei fonitro?

Mae Ofgem, fel y rheoleiddiwr ynni, yn monitro'r farchnad yn agos i wneud yn siŵr ei bod yn gystadleuol, ac yn cyflwyno adroddiad i'r Llywodraeth. Byddwn yn diweddaru'r capiau ddwywaith y flwyddyn i sicrhau bod y prisiau yn deg, ac yn cadw llygad ar eich cyflenwr ynni a'r farchnad ynni yn fwy cyffredinol i wneud yn siŵr eich bod yn cael bargen deg bob amser.

Ar sail ein hadroddiadau, penderfyniad y Llywodraeth fydd ystyried a yw'r farchnad yn gweithio'n ddigon da er mwyn dileu'r capiau.

A allai'r capiau ar brisiau olygu bod cyflenwyr yn codi prisiau eu tariffau eraill?

Mae'n bosibl y gall rhai cyflenwyr godi pris eu tariffau eraill. Rydym yn disgwyl y bydd digon o gynigion â phris cystadleuol ar gael ar y farchnad o hyd.

Rydym yn cynghori pob defnyddiwr, hyd yn oed y rhai sydd wedi'u diogelu gan y capiau ar brisiau, i siopa am gynigion gwell ac arbed hyd yn oed mwy o arian. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Dewch o hyd i gyngor ar sut i siopa a'r broses o newid yn ofgem.gov.uk/energy-switch.

Sut y gallaf weld bod fy nghyflenwr yn codi'r tâl cywir arnaf o dan y cap? Beth ddylwn i ei wneud os oes amheuon gennyf?

Ofgem sy'n penderfynu beth fydd y capiau, ac mae'n eu hadolygu ddwywaith y flwyddyn. Byddwn bob amser yn egluro pam ein bod yn gwneud newidiadau ac yn cyhoeddi'r lefelau y mae'n rhaid i gyflenwyr eu dilyn ar ein gwefan. Dysgwch fwy yn. Gall eich cyflenwr roi'r manylion i chi am eich tariff penodol.

Bydd eich tariff sydd wedi'i gapio yn dibynnu ar lawer o bethau: sut rydych yn talu (debyd uniongyrchol neu gredyd safonol), lle rydych yn byw a pha fath o fesurydd sydd gennych. Ni fydd capiau ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.

Os oes gennych unrhyw amheuon neu gwestiynau, cysylltwch â'ch cyflenwr yn gyntaf. Gall eich cyflenwr roi gwybodaeth i chi sy'n benodol i'ch tariff.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb ac rydych am gwyno, dilynwch y camau cwyno hyn.

Os byddaf yn symud tŷ, a fyddaf wedi fy niogelu o hyd?

Pan fyddwch yn symud tŷ, fel arfer bydd y cyflenwr ynni presennol ar gyfer yr eiddo yn eich rhoi ar ‘gontract tybiedig’ yn awtomatig o'r diwrnod cyntaf y byddwch yn gyfrifol am yr eiddo. Mae contractau tybiedig yn sicrhau bod eiddo yn parhau i gael pŵer, hyd yn oed pan fydd y deiliaid yn newid.

Mae'r contractau hyn yn tueddu i fod yn gynnig tariff ‘amrywiadwy safonol’ neu dariff ‘diofyn’ sylfaenol. Os yw'r tariff yn dariff ‘amrywiadwy safonol’ neu'n dariff ‘diofyn’, cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau tariffau diofyn. Yn yr un modd, os yw'r eiddo ar gynllun mesurydd rhagdalu cewch eich diogelu gan y cap ar brisiau mesurydd rhagdalu.

Cyn gynted ag y byddwch yn symud i mewn, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â chyflenwr ynni presennol yr eiddo i ddarganfod pa dariff rydych arno ac yna siaradwch â'r cyflenwr neu defnyddiwch wefan cymharu prisiau i wneud yn siŵr eich bod yn arbed cymaint o arian ag y gallwch. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar dariff ynni sydd â chap ar y pris. Os nad ydych yn siŵr pwy yw'r cyflenwr gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Dewch o hyd i gyngor ar sut i siopa a'r broses o newid yn.

I bwy mae capiau ar brisiau ynni yn gymwys

Sut y byddaf yn gwybod a yw'r capiau ar brisiau yn gymwys i mi?

Rydym yn disgwyl y bydd cyflenwyr yn hysbysu cwsmeriaid yr effeithiwyd arnynt. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr ysgrifennu atoch bob amser i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach. Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i gyflenwyr eich hysbysu 30 diwrnod cyn newid i delerau ac amodau tariff ynni, a 49 diwrnod ymlaen llaw os caiff tariff ei ddileu a'i ddisodli.

Os nad ydych yn siŵr ac rydych am wirio, cysylltwch â'ch cyflenwr i weld a yw prisiau eich tariff wedi'u diogelu ac i wirio'r tâl a godir arnoch.

Gallwch weld lefelau'r capiau rydym yn eu pennu yn. Gall eich cyflenwr roi'r manylion i chi am eich tariff penodol.

Bydd eich tariff sydd wedi'i gapio yn dibynnu ar lawer o bethau: eich tariff, lle rydych yn byw a pha fath o fesurydd sydd gennych.

Rwy'n cael budd-daliadau eraill. A ydw i'n gymwys o hyd?

Ydych. Mae capiau ar brisiau wedi'u cynllunio i weithio ar y cyd â mesurau diogelu a chynlluniau fel y Gostyngiad Cartrefi Cynnes, y Gofrestr Gwasanaethau â Blaenoriaeth, taliadau tywydd oer a thanwydd gaeaf a chynlluniau eraill amrywiol sy'n eich helpu i arbed ynni a chadw eich cartref yn gynnes.

Rwy'n cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes. Sut yw hyn yn effeithio arna i?

Os ydych yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth a'ch bod ar dariff ynni ‘safonol amrywiol’open term pop up neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (tariff ‘diofyn’open key term pop-up) caiff eich prisiau eich ynni eu diogelu drwy'r canlynol:

  • cap ar brisiau tariffau diofyn.
  • dechreuodd hwn ar 1 Ionawr 2019.

Cyn i'r cap ar brisiau tariffau diofyn ddechrau, roedd y bobl a oedd yn cael Gostyngiad Cartrefi Cynnes y Llywodraeth ac ar dariff diofyn (gan gynnwys tariffau safonol amrywiol) wedi'u diogelu gan y Cap ar Brisiau Rhagdalu.

Dysgwch fwy yn Capiau ar brisiau ynni a'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes.

Gostyngiad Cartrefi Cynnesopen key term pop-up ar dariff ynni safonol amrywiol neu ddiofyn yn cael eu diogelu ar lefel y cap ar brisiau rhagdalu tan ddiwedd 2018 (a elwir yn 'dariff diogelu' weithiau). Ar 1 Ionawr 2019, cafodd y cwsmeriaid hyn eu trosglwyddo i'r cap ar brisiau tariffau diofyn a bennir ar y lefel ar gyfer dulliau talu debyd uniongyrchol.

 

A ydw i wedi fy niogelu os oes gennyf dariff Economi 7 neu Economi 10?

Ydych, cewch eich diogelu os ydych ar gyfradd ‘amrywiadwy safonol’ neu gyfradd ‘ddiofyn’.

Rydym yn disgwyl y bydd cyflenwyr yn hysbysu cwsmeriaid y mae'r capiau ar brisiau yn effeithio arnynt. Byddant yn egluro sut y byddant yn gwneud hyn.

Mae'n rhaid i'ch cyflenwr ysgrifennu atoch bob amser i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach. Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i gyflenwyr eich hysbysu 30 diwrnod cyn newid i delerau ac amodau tariff ynni, a 49 diwrnod ymlaen llaw os caiff tariff ei ddileu a'i ddisodli. 

Os nad ydych yn siŵr ac rydych am wirio, cysylltwch â'ch cyflenwr i weld a yw prisiau eich tariff wedi'u diogelu ac i gael gwybodaeth am y tâl a godir arnoch gyda'r cap. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil diweddar, neu gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Rwy'n credu fy mod yn gymwys ond mae fy nghyflenwr yn dweud nad ydw i. Beth y gallaf ei wneud?

I ddechrau, dylech ofyn i'ch cyflenwr egluro pam. Os nad ydych yn hapus gyda'r ymateb, dilynwch y camau cwyno hyn.

Ar ôl wyth wythnos, os nad ydych wedi datrys y broblem gallwch fynd â'ch achos ymhellach a chwyno i'r Ombwdsmon Ynni sy'n annibynnol ac yn ddiduedd. Mae ein camau cwyno yn egluro sut mae hyn yn gweithio.

Nid wyf wedi fy niogelu gan gap ar brisiau ond rwyf am fod. Alla i newid i gynnig ‘diofyn’ i sicrhau fy mod wedi fy niogelu?

Na. Yn gyffredinol mae tariffau amrywiadwy safonol a chynigion ‘diofyn’ yn isel eu gwerth ac yn ddrutach, a dyna pam mae capiau ar brisiau ar waith. Rydym yn cynghori pob defnyddiwr, hyd yn oed y rhai sydd wedi'u diogelu gan y capiau ar brisiau, i siopa am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed drwy newid i dariff neu gyflenwr gwahanol. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar dariff ynni sydd â chap ar y pris.

Nid yw mwy na hanner y defnyddwyr byth wedi newid cyflenwr neu wedi newid unwaith yn unig, ac maent ar daraiffau diofyn yn ddrutach o ganlyniad.

Rydym yn gwneud y broses o newid yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy hefyd, gyda gwarantau newid ac iawndal os nad yw'r newid yn gweithio fel yr oeddech yn ei ddisgwyl.

Dewch o hyd i gyngor ar sut i siopa a'r broses o newid yn.

Sut y caiff capiau ar brisiau eu cyfrifo

Sut y caiff capiau ar brisiau eu cyfrifo?

Rydym yn eu cyfrifo ar sail yr amcangyfrifon diweddaraf o'r costau i bob cyflenwr ddarparu trydan a nwy i'w cwsmeriaid. Mae'r rhain yn cynnwys costau ynni cyfanwerthu, rhwydweithiau, rhaglen amgylcheddol a chymdeithasol a threth. Rydym hefyd yn ystyried costau'r cyflenwyr a lefel deg o elw i sicrhau y gallant barhau i weithredu. Bydd Ofgem bob amser yn egluro pam ein bod yn gwneud newidiadau i'r capiau, a gallwch weld y lefelau cyfredol rydym wedi'u pennu ar ein gwefan yn ofgem.gov.uk/price-cap-data.

Gall eich cyflenwr ddweud wrthych os oes cap ar bris eich contract ynni a sut mae'r cap wedi'i gymhwyso i'ch tariff. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach.

Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

A fydd ble rwy'n byw yn effeithio ar lefel y cap ar brisiau?

Mae gwahaniaethau rhanbarthol yn lefelau'r capiau i adlewyrchu faint mae'n costio i gludo ynni ledled y rhwydwaith ynni i'r rhanbarth rydych yn byw ynddo. Mae'r costau rhwydwaith hyn yn amrywio.

Pam bod y cap ar brisiau rhagdalu yn cael ei gyfrifo'n wahanol i'r cap ar brisiau tariffau diofyn?

Rydym wedi cynllunio'r fethodoleg i gyfrifo lefel y cap ar brisiau ‘tariffau diofyn’ yn unol â gofynion Deddf Nwy a Thrydan Domestig (Cap ar Dariffau) 2018 y Llywodraeth. Mae hyn yn gymwys i bob cwsmer sydd ar dariff ‘amrywiadwy safonol’ neu dariff ‘diofyn’ sydd ar fesuryddion safonol yn hytrach na mesuryddion rhagdalu. Rhoddodd y Ddeddf ddyletswydd newydd i Ofgem gynllunio a gweithredu'r cap ar brisiau diofyn.

Rydym yn cyfrifo lefel y cap ar brisiau rhagdalu yn dilyn methodoleg yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Cafodd ei chynllunio yn 2015 i fynd i'r afael â methiannau yn y farchnad mesurydd rhagdalu yn benodol. Darparodd yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd y fethodoleg fel rhan o'i becyn o rwymedïau ar ôl i ni gyfeirio'r farchnad ynni ato i'w hymchwilio am nad oeddem o'r farn bod cystadleuaeth yn gweithio cystal ag y dylai fod i ddefnyddwyr.

Sut y gallaf ddarganfod a fydd y cap ar brisiau yn arbed arian i mi, a faint?

Gallwch weld lefelau cyfredol y cap ar dariff diofyn ar ein tudalen data cap ar brisiau.

Os ydych ar un o'r tariffau sy'n costio mwy na'r cap ar hyn o bryd, byddwch yn arbed arian. Bydd eich tariff sydd wedi'i gapio yn dibynnu ar lawer o bethau: eich tariff, lle rydych yn byw a pha fath o fesurydd sydd gennych.

Ond, ni fydd capiau ar brisiau yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil – bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio. 

Os oes cwestiynau gennych, siaradwch â'ch cyflenwr. Gall eich cyflenwr roi manylion i chi sy'n benodol i'ch contract. Edrychwch ar eich bil nwy neu drydan i ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Capiau ar brisiau a'ch data

Sut y bydd cyflenwyr yn defnyddio fy nata i benderfynu a ddylid diogelu fy mhrisiau?

Eich data yw eich data chi. Mae'n rhaid i'ch cyflenwr ynni sicrhau y caiff eu trin yn unol â'r caniatadau rydych wedi'u rhoi iddo ac yn unol â'r gyfraith. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod eich tariff ynni yn cael ei gapio i lefel y capiau ar brisiau y mae Ofgem yn ei phennu, neu'n is na hynny. Os oes cwestiynau gennych ynglŷn â'r ffordd mae eich cyflenwr yn gwneud hyn a sut mae'n defnyddio eich data, dylech gysylltu ag ef.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

Os wyf wedi cael fy niogelu gan gap ar brisiau, a all fy nghyflenwr ddefnyddio fy nata at ddibenion marchnata?

Oni fyddwch yn rhoi caniatâd i'ch cyflenwr ddefnyddio eich data ar gyfer marchnata, ni all ei ddefnyddio at y diben hwn.

Os oes cwestiynau gennych ynglŷn â'r ffordd mae eich cyflenwr yn defnyddio eich data, cysylltwch â'ch cyflenwr. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan?

A yw fy nata yn cael eu storio a'u defnyddio'n wahanol o ganlyniad i gapiau ar brisiau?

Eich cyflenwr ynni sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff unrhyw wybodaeth a data personol sydd ganddo amdanoch eu trin yn unol â chyfraith diogelu data a'r caniatadau rydych wedi'u rhoi iddo. Os oes cwestiynau gennych am hyn, cysylltwch â'ch cyflenwr.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cyflenwr ar fil nwy neu drydan. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gweler Pwy yw fy nghyflenwr nwy neu drydan? Os nad ydych yn fodlon ar yr ymateb ac rydych am gwyno, dilynwch y camau cwyno hyn. 

Help a chymorth ynni arall

A allaf ostwng y pris rwy'n ei dalu am nwy a thrydan o hyd?

Hyd yn oed gyda chapiau ar brisiau ynni ar waith, rydym yn argymell eich bod yn siarad â'ch cyflenwr neu'n defnyddio gwefan cymharu prisiau i wneud yn siŵr eich bod yn arbed cymaint o arian ag y gallwch. Mae'n debygol y bydd cynigion a allai arbed hyd yn oed mwy o arian i chi ar eich nwy a'ch trydan nac aros ar gontract ynni sydd â chap ar y pris.

Lle y bo'n bosibl, newidiwch i dariff sefydlog er mwyn gostwng eich biliau hyd yn oed yn fwy – gallai arbed arian ar eich bil hefyd ei gwneud yn fwy fforddiadwy i ad-dalu dyled os oes un gennych.

Dewch o hyd i gyngor ar sut i siopa a'r broses o newid yn

Pa gyngor a chymorth ynni arall sydd ar gael?

Mae nifer o gynlluniau cymorth a gwasanaeth cyngor ar gael i chi. Darllenwch eich canllaw y gellir ei argraffu i gael gwybod mwy: Sut i arbed arian a defnyddio llai o ynni.

Dysgwch am rôl Ofgem a'r Llywodraeth mewn capiau ar brisiau

Tariff amrywiadwy safonol

Tariff ynni sylfaenol gan gyflenwr ynni. Mae'r rhain yn aml yn ddrutach na thariff tymor penodol. Gallech gael eich rhoi ar dariff amrywiadwy safonol neu dariff nad ydych wedi'i ddewis (‘tariff diofyn’) os daw contract eich tariff tymor penodol i ben ac nad ydych wedi dewis tariff newydd. More.

Tariff diofyn

Os nad ydych erioed wedi newid cyflenwr ynni neu wedi newid unwaith yn uni, mae'n debygol eich bod ar dariff ‘diofyn’ drutach. Mae tariffau ‘diofyn’, gan gynnwys tariffau amrywiol safonol, yn dariff sylfaenol gan gyflenwr ynni. More.

Tariff tymor penodol

Tariff gyda thelerau penodol sy'n gymwys i amodau'r contract. Fel arfer mae'r rhain yn cloi pris am flwyddyn neu fwy, ymhlith gwasanaethau eraill. More.

Tariff ynni

Tariffau yw'r tâl y mae cyflenwyr ynni yn ei godi arnoch ar gyfer nwy a thrydan. More.

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Mae'r Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn un o gynlluniau'r llywodraeth sy'n anelu at fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhrydain Fawr. O dan y cynllun, mae cyflenwyr ynni mwy yn helpu pobl sydd mewn tlodi tanwydd neu sydd mewn perygl o fod mewn tlodi tanwydd. More.