Am y cynllun ECO

This page is available in English.

Beth yw ECO?

Cynllun effeithlonrwydd ynni'r llywodraeth ym Mhrydain Fawr yw'r Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Dechreuodd y cynllun ym mis Ebrill 2013 ac mae wedi cael ei ddiwygio gyda threigl amser. Cafwyd y newidiadau diweddaraf yn 2017, ac maent yn berthnasol i fesurau a osodwyd ers 1 Ebrill 2017. Rydym wedi galw fersiwn ddiweddaraf y cynllun yn ECO2t.

Ceir crynodeb o'r newidiadau a wnaed i'r cynllun yn 2017 ar wefan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Gallwch ddarllen mwy am y fersiwn flaenorol o ECO ar ein gwefan

Beth yw'r prif rwymedigaethau?

1. O dan y Rhwymedigaeth Lleihau Allyriadau Carbon (CERO), mae'n rhaid i gyflenwyr sy'n dod o dan y rhwymedigaeth hyrwyddo 'prif fesurau', gan gynnwys inswleiddio to a waliau a chysylltiadau â systemau gwresogi ardal. Hefyd, mae'n rhaid cyflwyno rhai CERO mewn ardaloedd gwledig. 

2. O dan y Rhwymedigaeth Lleihau Costau Gwresogi'r Cartref (HHRCO), mae'n ofynnol i gyflenwyr ynni ddarparu mesurau sy'n gwella gallu cartrefi incwm isel neu gartrefi sy'n agored i niwed i wresogi eu cartrefi. Mae hyn yn cynnwys camau sy'n arwain at arbedion gwres, megis newid neu drwsio boeler.

O dan ECO2, a gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2017, roedd cyflenwyr hefyd yn cyflenwi yn unol â rhwymedigaeth arall a alwyd yn Rhwymedigaeth Arbed Carbon yn y Gymuned (CSCO). Roedd yn ofynnol i gyflenwyr gyrraedd eu targedau CSCO erbyn 31 Mawrth 2017. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad sy'n amlinellu cyflawniadau cyflenwyr yn erbyn y targedau hyn yn ddiweddarach yn 2017. 

Cewch wybod mwy yn adran cymorth i wella'ch cartref ein gwefan.

Cynnydd tuag at fodloni rhwymedigaethau

Rydym yn cyhoeddi adroddiadau misol sy'n rhoi trosolwg o gynnydd cyflenwyr ynni tuag at gyrraedd eu targedau.

Ein rôl yn ECO

Mae Ofgem yn gweinyddu'r cynllun ar ran yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.  Mae ein dyletswyddau yn cynnwys y canlynol:

  • neilltuo cyfran o dargedau i gyflenwyr sy'n dod o dan y rhwymedigaeth
  • monitro cynnydd cyflenwyr a phenderfynu a ydynt wedi cyflawni eu rhwymedigaethau
  • adrodd i'r Ysgrifennydd Gwladol
  • archwilio, sicrhau cydymffurfiaeth ac atal a chanfod twyll.

BEIS sy'n pennu polisi cyffredinol y cynllun. 

Cysylltu â'r tîm ECO

Oes gennych chi gwestiwn arall? Cysylltwch â'r tîm ECO, sy'n barod i'ch helpu.