Adolygiadau a chwynion

This page is available in English.

Adolygiadau a chwynion

Yn yr adran hon gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein proses ar gyfer ymdrin â chwynion ac adolygiadau ar gyfer y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI) Domestig. Mae gwahaniaethau pwysig rhwng y ddau:

 • Mae adolygiadau RHI Domestig ar gyfer pan fyddwch yn anghytuno â phenderfyniad rydym wedi'i wneud sy'n effeithio arnoch (er enghraifft gwrthod cais)
 • Mae cwynion RHI Domestig ar gyfer pan fyddwch yn anhapus â'r gwasanaeth a ddarparwyd gennym
 • Mae cwynion eraill ar gyfer pan fyddwch yn anhapus â'r gwasanaeth mae eich gosodwr neu gontractwr wedi'i ddarparu, neu gyda pholisi'r cynllun.

Ein hymrwymiad i chi

Rydym yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych. Rydym yn cymryd pob cwyn neu gais am adolygiad o ddifrif a byddwn yn:

 • cydnabod pob cwyn ffurfiol neu gais am adolygiad yn ysgrifenedig ac yn pennu cyfeirnod ar ei gyfer
 • yn ymddwyn yn ddiduedd er mwyn sicrhau canlyniad teg
 • yn cymryd camau rhesymol ac addas i archwilio eich problem yn llawn
 • yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein cynnydd
 • yn eich hysbysu am y canlyniad, yn darparu rhesymau am y canlyniad hwnnw, ac yn egluro eich camau nesaf os nad ydych yn hapus gyda'r canlyniad.

Os ydych o'r farn ein bod wedi gwneud unrhyw benderfyniad ar gyfer RHI Domestig sy'n anghywir (ee gwrthod eich cais, diddymu cais a gymeradwywyd yn flaenorol, gosod cosb) gallwch ofyn am adolygiad.

Y broses ar gyfer gwneud cais am adolygiad

1. Cysylltu â ni yn gyntaf

Gallwch ofyn am ailasesiad drwy gysylltu â'n Canolfan Gymorth i Ymgeiswyr.  Ni allwn warantu y byddwn yn newid ein penderfyniad ond byddwn yn cynnal gwiriadau a thrafod unrhyw newidiadau y gallwch eu gwneud i newid y canlyniad.

2. Gwneud cais am adolygiad

Os na fyddwn yn newid ein penderfyniad, gallwch wneud cais i ni ei adolygu'n ffurfiol. Cwblhewch ein ffurflen gais am adolygiad ar waelod y dudalen hon a'i hanfon atom o fewn 28 diwrnod o dderbyn ein penderfyniad. Mae'r manylion cyswllt ar y ffurflen. Mae'n rhaid i chi nodi:

 • y penderfyniad rydych am i ni ei adolygu
 • y sail rydych yn gwneud cais am adolygiad.

Byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod o dderbyn eich ffurflen cais am adolygiad.

3. Os na chaiff y penderfyniad ei newid

Gallwch ddechrau adolygiad barnwrol ffurfiol.

Hawl i Adolygiad: anhapus gyda phenderfyniad rydym wedi'i wneud?

Cais am ail-asesiad

Adolygiad ffurfiol cam 1

Adolygiad ffurfiol cam 2

Gadewch i ni geisio datrys eich problem yma a nawr.

 • Ffôn: 0300 003 0744

Cofnodwch eich cais am adolygiad yn ysgrifenedig. Defnyddiwch ein ffurflen cais am adolygiad isod.

Byddwn yn ceisio ei datrys o fewn 20 diwrnod.

Adolygiad statudol